Unverified Commit d0f4f4be authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg Committed by Hosted Weblate
Browse files

l10n: Translation updated (Polish)

Currently translated at 78.1% (236 of 302 strings)
parent 7befa807
...@@ -8,16 +8,14 @@ msgstr "" ...@@ -8,16 +8,14 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: AppStream\n" "Project-Id-Version: AppStream\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: appstream@lists.freedesktop.org\n" "Report-Msgid-Bugs-To: appstream@lists.freedesktop.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-14 01:35+0200\n" "POT-Creation-Date: 2019-08-14 01:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-08-01 16:10+0000\n" "PO-Revision-Date: 2019-08-14 22:42+0000\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n" "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <https://hosted.weblate.org/projects/appstream/" "Language-Team: Polish <https://hosted.weblate.org/projects/appstream/translations/pl/>\n"
"translations/pl/>\n"
"Language: pl\n" "Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 " "Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 3.8-dev\n" "X-Generator: Weblate 3.8-dev\n"
#: tools/appstream-cli.c:157 #: tools/appstream-cli.c:157
...@@ -35,19 +33,19 @@ msgstr "Grafika 3D" ...@@ -35,19 +33,19 @@ msgstr "Grafika 3D"
msgid "" msgid ""
"A 'requires' or 'recommends' item requires a value to denote a valid " "A 'requires' or 'recommends' item requires a value to denote a valid "
"relation." "relation."
msgstr "" msgstr "Element „requires” lub „recommends” wymaga wartości oznaczającej prawidłowy związek."
#: src/as-validator-issue-tag.h:51 #: src/as-validator-issue-tag.h:51
msgid "" msgid ""
"A <description/> tag must not be localized in metainfo files (upstream " "A <description/> tag must not be localized in metainfo files (upstream "
"metadata). Localize the individual paragraphs instead." "metadata). Localize the individual paragraphs instead."
msgstr "" msgstr "Znacznik <description/> nie może być tłumaczony w plikach Metainfo (metadanych projektu). Zamiast tego należy tłumaczyć poszczególne akapity."
#: src/as-validator-issue-tag.h:189 #: src/as-validator-issue-tag.h:189
msgid "" msgid ""
"A screenshot must contain at least one image in order to be useful. Please " "A screenshot must contain at least one image in order to be useful. Please "
"add an <image/> to it." "add an <image/> to it."
msgstr "" msgstr "Zrzut ekranu musi zawierać co najmniej jeden obraz, aby być użyteczny. Proszę dodać do niego znacznik <image/>."
#: src/as-category.c:123 #: src/as-category.c:123
msgctxt "Category of Games" msgctxt "Category of Games"
...@@ -75,7 +73,7 @@ msgstr "Wyświetla także drobiazgowe uwagi." ...@@ -75,7 +73,7 @@ msgstr "Wyświetla także drobiazgowe uwagi."
msgid "" msgid ""
"An 'extends' tag is specified, but the component is not of type 'addon', " "An 'extends' tag is specified, but the component is not of type 'addon', "
"'localization' or 'repository'." "'localization' or 'repository'."
msgstr "" msgstr "Podano znacznik „extends”, ale składnik nie jest typu „addon”, „localization” ani „repository”."
#: tools/appstream-cli.c:722 #: tools/appstream-cli.c:722
msgid "An item type (e.g. lib, bin, python3, …)" msgid "An item type (e.g. lib, bin, python3, …)"
...@@ -127,25 +125,20 @@ msgid "" ...@@ -127,25 +125,20 @@ msgid ""
"Paragraphs (<p/>) and lists (<ul/>, <ol/>). This description markup contains " "Paragraphs (<p/>) and lists (<ul/>, <ol/>). This description markup contains "
"an invalid XML tag that would not be rendered correctly in applications " "an invalid XML tag that would not be rendered correctly in applications "
"supporting the metainfo specification." "supporting the metainfo specification."
msgstr "" msgstr "Opisy AppStream obsługują tylko ograniczony zestaw znaczników do formatowania tekstu: akapity (<p/>) i listy (<ul/>, <ol/>). Ten opis zawiera nieprawidłowy znacznik XML, który nie byłby poprawnie wyświetlany w programach obsługujących specyfikację Metainfo."
#: data/org.freedesktop.appstream.cli.metainfo.xml:12 #: data/org.freedesktop.appstream.cli.metainfo.xml:12
#, fuzzy
msgid "" msgid ""
"AppStream is a cross-distribution specification to provide metadata about " "AppStream is a cross-distribution specification to provide metadata about "
"software components." "software components."
msgstr "" msgstr "AppStream to specyfikacja używana przez wiele dystrybucji do dostarczania metadanych o składnikach oprogramowania."
"AppStream to specyfikacja używana przez wiele dystrybucji do dostarczania "
"metadanych o składnikach oprogramowania."
#: src/as-pool.c:1787 #: src/as-pool.c:1787
#, fuzzy, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"AppStream system cache refresh failed. Turn on verbose mode to get detailed " "AppStream system cache refresh failed. Turn on verbose mode to get detailed "
"issue information." "issue information."
msgstr "" msgstr "Odświeżenie systemowej pamięci podręcznej AppStream się nie powiodło. Można włączyć tryb wyświetlania dodatkowych informacji."
"Aktualizacja pamięci podręcznej AppStream się nie powiodła. Można włączyć "
"tryb wyświetlania dodatkowych informacji."
#. TRANSLATORS: Output if appstreamcli --version is executed. #. TRANSLATORS: Output if appstreamcli --version is executed.
#: tools/appstream-cli.c:812 #: tools/appstream-cli.c:812
...@@ -167,7 +160,7 @@ msgstr "Sztuczna inteligencja" ...@@ -167,7 +160,7 @@ msgstr "Sztuczna inteligencja"
msgid "" msgid ""
"As per AppStream specification, the mentioned tag must only appear once in " "As per AppStream specification, the mentioned tag must only appear once in "
"this context. Having multiple tags of this kind is not valid." "this context. Having multiple tags of this kind is not valid."
msgstr "" msgstr "Według specyfikacji AppStream wymieniony znacznik musi występować tylko raz w tym kontekście. Użycie wielu znaczników tego rodzaju jest nieprawidłowe."
#: src/as-category.c:101 #: src/as-category.c:101
msgctxt "Category of Education" msgctxt "Category of Education"
...@@ -280,15 +273,15 @@ msgstr "Obowiązkowe dla" ...@@ -280,15 +273,15 @@ msgstr "Obowiązkowe dla"
#: src/as-validator-issue-tag.h:312 #: src/as-validator-issue-tag.h:312
msgid "Consider using a secure (HTTPS) URL for the remote icon link." msgid "Consider using a secure (HTTPS) URL for the remote icon link."
msgstr "" msgstr "Proszę rozważyć użycie zabezpieczonego adresu URL (HTTPS) dla tego odnośnika do zdalnej ikony."
#: src/as-validator-issue-tag.h:334 #: src/as-validator-issue-tag.h:334
msgid "Consider using a secure (HTTPS) URL for this web link." msgid "Consider using a secure (HTTPS) URL for this web link."
msgstr "" msgstr "Proszę rozważyć użycie zabezpieczonego adresu URL (HTTPS) dla tego odnośnika internetowego."
#: src/as-validator-issue-tag.h:184 #: src/as-validator-issue-tag.h:184
msgid "Consider using a secure (HTTPS) URL to reference this screenshot image." msgid "Consider using a secure (HTTPS) URL to reference this screenshot image."
msgstr "" msgstr "Proszę rozważyć użycie zabezpieczonego adresu URL (HTTPS) do odwołania do tego obrazu zrzutu ekranu."
#. TRANSLATORS: "convert" command in ascli. "Collection XML" is a term describing a specific type of AppStream XML data. #. TRANSLATORS: "convert" command in ascli. "Collection XML" is a term describing a specific type of AppStream XML data.
#: tools/appstream-cli.c:737 #: tools/appstream-cli.c:737
...@@ -393,7 +386,7 @@ msgstr "Wymusza odświeżenie pamięci podręcznej." ...@@ -393,7 +386,7 @@ msgstr "Wymusza odświeżenie pamięci podręcznej."
#: src/as-validator-issue-tag.h:74 #: src/as-validator-issue-tag.h:74
msgid "Enumerations must only have list items (<li/>) as children." msgid "Enumerations must only have list items (<li/>) as children."
msgstr "" msgstr "Wyliczenia mogą mieć tylko elementy listy (<li/>) jako elementy potomne."
#: tools/ascli-actions-misc.c:157 #: tools/ascli-actions-misc.c:157
#, c-format #, c-format
...@@ -450,9 +443,9 @@ msgid "Featured" ...@@ -450,9 +443,9 @@ msgid "Featured"
msgstr "Polecane" msgstr "Polecane"
#: tools/ascli-actions-validate.c:171 tools/ascli-actions-validate.c:349 #: tools/ascli-actions-validate.c:171 tools/ascli-actions-validate.c:349
#, fuzzy, c-format #, c-format
msgid "File '%s' does not exist." msgid "File '%s' does not exist."
msgstr "Plik metadanych „%s” nie istnieje." msgstr "Plik „%s” nie istnieje."
#: src/as-category.c:287 #: src/as-category.c:287
msgctxt "Category of Utility" msgctxt "Category of Utility"
...@@ -479,9 +472,8 @@ msgstr "Czcionki" ...@@ -479,9 +472,8 @@ msgstr "Czcionki"
#. TRANSLATORS: ascli flag description for: --format when validating XML files #. TRANSLATORS: ascli flag description for: --format when validating XML files
#: tools/appstream-cli.c:131 #: tools/appstream-cli.c:131
#, fuzzy
msgid "Format of the generated report (valid values are 'text' and 'yaml')." msgid "Format of the generated report (valid values are 'text' and 'yaml')."
msgstr "Domyślny format metadanych (prawidłowe wartości to „xml” i „yaml”)." msgstr "Format tworzonego raportu (prawidłowe wartości to „text” i „yaml”)."
#. TRANSLATORS: Found metainfo files in legacy directories #. TRANSLATORS: Found metainfo files in legacy directories
#: tools/ascli-actions-misc.c:136 #: tools/ascli-actions-misc.c:136
...@@ -499,7 +491,7 @@ msgstr "Odnaleziono składniki: %i." ...@@ -499,7 +491,7 @@ msgstr "Odnaleziono składniki: %i."
msgid "" msgid ""
"Found 'version' property on required/recommended item of a type that should " "Found 'version' property on required/recommended item of a type that should "
"not have or require a version." "not have or require a version."
msgstr "" msgstr "Odnaleziono właściwość „version” w wymaganym/zalecanym elemencie typu, który nie może mieć ani wymagać wersji."
#. TRANSLATORS: 'version' and 'compare' are AppStream XML properties. Please do not translate them. #. TRANSLATORS: 'version' and 'compare' are AppStream XML properties. Please do not translate them.
#: src/as-validator-issue-tag.h:217 #: src/as-validator-issue-tag.h:217
...@@ -507,7 +499,7 @@ msgid "" ...@@ -507,7 +499,7 @@ msgid ""
"Found 'version' property on this required/recommended item, but not " "Found 'version' property on this required/recommended item, but not "
"'compare' property. It is recommended to explicitly define a comparison " "'compare' property. It is recommended to explicitly define a comparison "
"operation." "operation."
msgstr "" msgstr "Odnaleziono właściwość „version” w tym wymaganym/zalecanym elemencie, ale nie odnaleziono właściwości „compare”. Zalecane jest określenie działania porównania."
#. TRANSLATORS: Please do not translate AppStream tag and property names. #. TRANSLATORS: Please do not translate AppStream tag and property names.
#: src/as-validator-issue-tag.h:228 #: src/as-validator-issue-tag.h:228
...@@ -516,13 +508,13 @@ msgid "" ...@@ -516,13 +508,13 @@ msgid ""
"not be able to even install the component without having enough RAM. This is " "not be able to even install the component without having enough RAM. This is "
"usually not intended and you want to use 'memory' in the 'recommends' tag " "usually not intended and you want to use 'memory' in the 'recommends' tag "
"instead." "instead."
msgstr "" msgstr "Odnaleziono zależność rozmiaru pamięci w znaczniku „requires”. Oznacza to, że użytkownicy nie będą mogli nawet zainstalować składnika bez wystarczającej pamięci RAM. Zwykle nie jest to zamierzone i zamiast tego powinno się użyć „memory” w znaczniku „recommends”."
#: src/as-validator-issue-tag.h:199 #: src/as-validator-issue-tag.h:199
msgid "" msgid ""
"Found an unknown tag in a requires/recommends group. This is likely an " "Found an unknown tag in a requires/recommends group. This is likely an "
"error, because a component relation of this type is unknown." "error, because a component relation of this type is unknown."
msgstr "" msgstr "Odnaleziono nieznany znacznik w grupie wymagań/zaleceń. To prawdopodobnie błąd, ponieważ związek składników tego typu jest nieznany."
#: src/as-validator-issue-tag.h:373 #: src/as-validator-issue-tag.h:373
msgid "" msgid ""
...@@ -531,14 +523,14 @@ msgid "" ...@@ -531,14 +523,14 @@ msgid ""
"files. This tag is read by AppStream libraries and may be useful instead of " "files. This tag is read by AppStream libraries and may be useful instead of "
"defining new custom toplevel or 'x-'-prefixed tags if you just want to add " "defining new custom toplevel or 'x-'-prefixed tags if you just want to add "
"custom data to a metainfo file." "custom data to a metainfo file."
msgstr "" msgstr "Odnaleziono nieprawidłowy znacznik. Niestandardowe znaczniki muszą mieć przedrostek „x-”. AppStream zapewnia także znacznik <custom/> do dodawania dowolnych danych do plików Metainfo. Ten znacznik jest odczytywany przez biblioteki AppStream i może być przydatny zamiast określania nowych niestandardowych znaczników najwyższego poziomu czy z przedrostkiem „x-”, jeśli tylko mają zostać dodane niestandardowe dane do pliku Metainfo."
#. TRANSLATORS: An invalid XML tag was found, "Found" refers to the tag name found, "Allowed" to the permitted name. #. TRANSLATORS: An invalid XML tag was found, "Found" refers to the tag name found, "Allowed" to the permitted name.
#: src/as-validator.c:477 src/as-validator.c:884 src/as-validator.c:918 #: src/as-validator.c:477 src/as-validator.c:884 src/as-validator.c:918
#: src/as-validator.c:1126 #: src/as-validator.c:1126
#, c-format #, c-format
msgid "Found: %s - Allowed: %s" msgid "Found: %s - Allowed: %s"
msgstr "" msgstr "Odnaleziono: %s — dozwolone: %s"
#. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Game #. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Game
#: src/as-category.c:311 #: src/as-category.c:311
...@@ -574,14 +566,14 @@ msgstr "Ikona" ...@@ -574,14 +566,14 @@ msgstr "Ikona"
#. TRANSLATORS: Please do not translate AppStream tag and property names. #. TRANSLATORS: Please do not translate AppStream tag and property names.
#: src/as-validator-issue-tag.h:302 #: src/as-validator-issue-tag.h:302
msgid "Icons of type 'remote' must contain an URL to the referenced icon." msgid "Icons of type 'remote' must contain an URL to the referenced icon."
msgstr "" msgstr "Ikony typu „remote” muszą zawierać adres URL do ikony."
#. TRANSLATORS: Please do not translate AppStream tag and property names. #. TRANSLATORS: Please do not translate AppStream tag and property names.
#: src/as-validator-issue-tag.h:295 #: src/as-validator-issue-tag.h:295
msgid "" msgid ""
"Icons of type 'stock' or 'cached' must not contain an URL, a full or an " "Icons of type 'stock' or 'cached' must not contain an URL, a full or an "
"relative path to the icon. Only file basenames or stock names are allowed." "relative path to the icon. Only file basenames or stock names are allowed."
msgstr "" msgstr "Ikony typu „stock” lub „cached” nie mogą zawierać adresu URL, pełnej ani względnej ścieżki do ikony. Dozwolone są tylko podstawowe nazwy plików lub standardowe nazwy."
#: tools/ascli-actions-misc.c:92 #: tools/ascli-actions-misc.c:92
msgid "Iconsets" msgid "Iconsets"
...@@ -609,14 +601,14 @@ msgstr "Instaluje oprogramowanie pasujące do identyfikatora składnika." ...@@ -609,14 +601,14 @@ msgstr "Instaluje oprogramowanie pasujące do identyfikatora składnika."
msgid "" msgid ""
"Invalid 'type' property for this 'url' tag. URLs of this type are not known " "Invalid 'type' property for this 'url' tag. URLs of this type are not known "
"in the AppStream specification." "in the AppStream specification."
msgstr "" msgstr "Nieprawidłowa właściwość „type” dla tego znacznika „url”. Adresy URL tego typu nie są znane w specyfikacji AppStream."
#. TRANSLATORS: Please do not translate AppStream tag and property names. #. TRANSLATORS: Please do not translate AppStream tag and property names.
#: src/as-validator-issue-tag.h:504 #: src/as-validator-issue-tag.h:504
msgid "" msgid ""
"Invalid tag found in collection metadata. Only 'component' tags are " "Invalid tag found in collection metadata. Only 'component' tags are "
"permitted." "permitted."
msgstr "" msgstr "Odnaleziono nieprawidłowy znacznik w metadanych kolekcji. Dozwolone są tylko znaczniki „component”."
#: tools/ascli-actions-mdata.c:213 #: tools/ascli-actions-mdata.c:213
msgid "Invalid type for provided item selected. Valid values are:" msgid "Invalid type for provided item selected. Valid values are:"
...@@ -626,19 +618,19 @@ msgstr "Wybrano nieprawidłowy typ dla podanego elementu. Prawidłowe wartości: ...@@ -626,19 +618,19 @@ msgstr "Wybrano nieprawidłowy typ dla podanego elementu. Prawidłowe wartości:
msgid "" msgid ""
"Invalid version comparison operation on relation item. Only eq/ne/lt/gt/le/" "Invalid version comparison operation on relation item. Only eq/ne/lt/gt/le/"
"ge are permitted." "ge are permitted."
msgstr "" msgstr "Nieprawidłowe działanie porównania wersji w elemencie związku. Dozwolone są tylko działania eq/ne/lt/gt/le/ge."
#: src/as-validator-issue-tag.h:396 #: src/as-validator-issue-tag.h:396
msgid "" msgid ""
"It is recommended to add a long description to this component to present it " "It is recommended to add a long description to this component to present it "
"better to users." "better to users."
msgstr "" msgstr "Zalecane jest dodanie długiego opisu do tego składnika, aby lepiej przedstawić go użytkownikom."
#: src/as-validator-issue-tag.h:391 #: src/as-validator-issue-tag.h:391
msgid "" msgid ""
"It would be useful to add a long description to this font to present it " "It would be useful to add a long description to this font to present it "
"better to users." "better to users."
msgstr "" msgstr "Dodanie długiego opisu do tej czcionki może być przydatne, aby lepiej przedstawić ją użytkownikom."
#: src/as-category.c:144 #: src/as-category.c:144
msgctxt "Category of Games" msgctxt "Category of Games"
...@@ -725,7 +717,7 @@ msgstr "Pliki metadanych mają błędy:" ...@@ -725,7 +717,7 @@ msgstr "Pliki metadanych mają błędy:"
msgid "" msgid ""
"Metainfo files may only contain icons of type 'stock' or 'remote', the set " "Metainfo files may only contain icons of type 'stock' or 'remote', the set "
"type is not allowed." "type is not allowed."
msgstr "" msgstr "Pliki Metainfo mogą zawierać tylko ikony typu „stock” lub „remote”, typ zestawu nie jest dozwolony."
#. TRANSLATORS: Info about upstream metadata / metainfo files in the ascli status report #. TRANSLATORS: Info about upstream metadata / metainfo files in the ascli status report
#: tools/ascli-actions-misc.c:114 #: tools/ascli-actions-misc.c:114
...@@ -752,12 +744,12 @@ msgstr "Aktualności" ...@@ -752,12 +744,12 @@ msgstr "Aktualności"
#: src/as-validator-issue-tag.h:540 #: src/as-validator-issue-tag.h:540
msgid "No AppStream metadata was found in this directory or directory tree." msgid "No AppStream metadata was found in this directory or directory tree."
msgstr "" msgstr "Nie odnaleziono żadnych metadanych AppStream w tym katalogu lub drzewie katalogów."
#. pedantic because not everything which has metadata is an application #. pedantic because not everything which has metadata is an application
#: src/as-validator-issue-tag.h:545 #: src/as-validator-issue-tag.h:545
msgid "No XDG applications directory found." msgid "No XDG applications directory found."
msgstr "" msgstr "Nie odnaleziono katalogu programów XDG."
#: tools/ascli-actions-mdata.c:182 #: tools/ascli-actions-mdata.c:182
#, c-format #, c-format
...@@ -803,9 +795,8 @@ msgstr "Fotografia" ...@@ -803,9 +795,8 @@ msgstr "Fotografia"
#. TRANSLATORS: ascli flag description for: --explain (used by the "validate" command) #. TRANSLATORS: ascli flag description for: --explain (used by the "validate" command)
#: tools/appstream-cli.c:121 #: tools/appstream-cli.c:121
#, fuzzy
msgid "Print detailed explanation for found issues." msgid "Print detailed explanation for found issues."
msgstr "Wyświetla szczegółowe informacje o odnalezionych składnikach." msgstr "Wyświetla szczegółowe wyjaśnienie odnalezionych problemów."
#. TRANSLATORS: ascli flag description for: --details #. TRANSLATORS: ascli flag description for: --details
#: tools/appstream-cli.c:98 #: tools/appstream-cli.c:98
...@@ -915,7 +906,7 @@ msgstr "Podpolecenia:" ...@@ -915,7 +906,7 @@ msgstr "Podpolecenia:"
msgid "" msgid ""
"Suggestions of any type other than 'upstream' are not allowed in metainfo " "Suggestions of any type other than 'upstream' are not allowed in metainfo "
"files." "files."
msgstr "" msgstr "Sugestie typu innego niż „upstream” nie są dozwolone w plikach Metainfo."
#: tools/ascli-utils.c:297 #: tools/ascli-utils.c:297
msgid "Summary" msgid "Summary"
...@@ -933,7 +924,7 @@ msgstr "Monitorowanie komputera" ...@@ -933,7 +924,7 @@ msgstr "Monitorowanie komputera"
#: src/as-validator-issue-tag.h:46 #: src/as-validator-issue-tag.h:46
msgid "Tags of this name are not permitted in this section." msgid "Tags of this name are not permitted in this section."
msgstr "" msgstr "Znaczniki o tej nazwie nie są dozwolone w tej sekcji."
#: src/as-category.c:284 #: src/as-category.c:284
msgctxt "Category of Utility" msgctxt "Category of Utility"
...@@ -950,13 +941,13 @@ msgid "" ...@@ -950,13 +941,13 @@ msgid ""
"The 'pkgname' tag appears multiple times. You should evaluate creating a " "The 'pkgname' tag appears multiple times. You should evaluate creating a "
"metapackage containing the metainfo and .desktop files in order to avoid " "metapackage containing the metainfo and .desktop files in order to avoid "
"defining multiple package names per component." "defining multiple package names per component."
msgstr "" msgstr "Znacznik „pkgname” pojawia się wiele razy. Należy rozważyć utworzenie metapakietu zawierającego pliki Metainfo i .desktop, aby uniknąć określenia wielu nazw pakietów na składnik."
#. TRANSLATORS: Please do not translate AppStream tag and property names. #. TRANSLATORS: Please do not translate AppStream tag and property names.
#: src/as-validator-issue-tag.h:362 #: src/as-validator-issue-tag.h:362
msgid "" msgid ""
"The 'update_contact' tag should not be included in collection AppStream XML." "The 'update_contact' tag should not be included in collection AppStream XML."
msgstr "" msgstr "Znacznik „update_contact” nie może być zawarty w XML kolekcji AppStream."
#: tools/ascli-actions-mdata.c:467 #: tools/ascli-actions-mdata.c:467
#, c-format #, c-format
...@@ -965,43 +956,37 @@ msgstr "Plik .desktop „%s” nie istnieje." ...@@ -965,43 +956,37 @@ msgstr "Plik .desktop „%s” nie istnieje."
#: src/as-validator-issue-tag.h:339 #: src/as-validator-issue-tag.h:339
msgid "The <developer_name/> can not contain a hyperlink." msgid "The <developer_name/> can not contain a hyperlink."
msgstr "" msgstr "Znacznik <developer_name/> nie może zawierać odnośnika."
#: src/as-validator-issue-tag.h:264 #: src/as-validator-issue-tag.h:264
msgid "" msgid ""
"The <id/> tag still contains a 'type' property, probably from an old " "The <id/> tag still contains a 'type' property, probably from an old "
"conversion to the recent metainfo format." "conversion to the recent metainfo format."
msgstr "" msgstr "Znacznik <id/> nadal zawiera właściwość „type”, prawdopodobnie ze starej konwersji do nowszego formatu Metainfo."
#: src/as-validator-issue-tag.h:567 #: src/as-validator-issue-tag.h:567
msgid "" msgid ""
"The AppStream specification requires a complete, ISO 8601 date string with " "The AppStream specification requires a complete, ISO 8601 date string with "
"at least day-granularity to denote dates. Please ensure the date string is " "at least day-granularity to denote dates. Please ensure the date string is "
"valid." "valid."
msgstr "" msgstr "Specyfikacja AppStream wymaga pełnego ciągu daty ISO 8601 z dokładnością co najmniej do dnia, aby określać daty. Proszę się upewnić, że ciąg daty jest prawidłowy."
#: src/as-pool.c:1774 #: src/as-pool.c:1774
#, fuzzy, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"The AppStream system cache was updated, but problems were found which " "The AppStream system cache was updated, but problems were found which "
"resulted in metadata being ignored: %s" "resulted in metadata being ignored: %s"
msgstr "" msgstr "Zaktualizowano systemową pamięć podręczną AppStream, ale odnaleziono problemy powodujące ignorowanie metadanych: %s"
"Zaktualizowano systemową pamięć podręczną AppStream, ale odnaleziono błędy: "
"%s"
#: src/as-pool.c:1772 #: src/as-pool.c:1772
#, fuzzy
msgid "" msgid ""
"The AppStream system cache was updated, but some components were ignored. " "The AppStream system cache was updated, but some components were ignored. "
"Refer to the verbose log for more information." "Refer to the verbose log for more information."
msgstr "" msgstr "Zaktualizowano systemową pamięć podręczną AppStream, ale niektóre składniki zostały zignorowane. Można zobaczyć dodatkowe informacje dziennika."
"Zaktualizowano systemową pamięć podręczną AppStream, ale wykryto błędy, "
"które mogą powodować brak metadanych. Można zobaczyć dodatkowe informacje "
"dziennika."
#: src/as-validator-issue-tag.h:151 #: src/as-validator-issue-tag.h:151
msgid "The SPDX license expression is invalid and could not be parsed." msgid "The SPDX license expression is invalid and could not be parsed."
msgstr "" msgstr "Wyrażenie licencji SPDX jest nieprawidłowe i nie może zostać przetworzone."
#. TRANSLATORS: Additional help text for the 'new-template' ascli subcommand, a bullet-pointed list of types follows #. TRANSLATORS: Additional help text for the 'new-template' ascli subcommand, a bullet-pointed list of types follows
#: tools/appstream-cli.c:683 #: tools/appstream-cli.c:683
...@@ -1011,19 +996,19 @@ msgstr "TYP musi być prawidłowym typem składnika, na przykład: %s" ...@@ -1011,19 +996,19 @@ msgstr "TYP musi być prawidłowym typem składnika, na przykład: %s"
#: src/as-validator-issue-tag.h:493 #: src/as-validator-issue-tag.h:493
msgid "The XML of this file is malformed." msgid "The XML of this file is malformed."
msgstr "" msgstr "Kod XML tego pliku jest błędnie sformatowany."
#: src/as-validator-issue-tag.h:535 #: src/as-validator-issue-tag.h:535
msgid "" msgid ""
"The category defined in the .desktop file is not valid. Refer to the XDG " "The category defined in the .desktop file is not valid. Refer to the XDG "
"Manu Specification for a list of valid categories." "Manu Specification for a list of valid categories."
msgstr "" msgstr "Kategoria określona w pliku .desktop jest nieprawidłowa. Specyfikacja menu XDG zawiera listę prawidłowych kategorii."
#: src/as-validator-issue-tag.h:478 #: src/as-validator-issue-tag.h:478
msgid "" msgid ""
"The category name is not valid. Refer to the XDG Menu Specification for a " "The category name is not valid. Refer to the XDG Menu Specification for a "
"list of valid category names." "list of valid category names."
msgstr "" msgstr "Nazwa kategorii jest nieprawidłowa. Specyfikacja menu XDG zawiera listę prawidłowych nazw kategorii."
#: src/as-validator-issue-tag.h:124 #: src/as-validator-issue-tag.h:124
msgid "" msgid ""
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment