Commit a948bbe1 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg Committed by Hosted Weblate
Browse files

l10n: Translation updated (Polish)

Currently translated at 85.8% (266 of 310 strings)
parent 2ad62ee0
......@@ -7,18 +7,16 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: AppStream\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: appstream@lists.freedesktop.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-16 00:08+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-08-14 22:42+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-15 02:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-08-16 03:11+0000\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <https://hosted.weblate.org/projects/appstream/"
"translations/pl/>\n"
"Language-Team: Polish <https://hosted.weblate.org/projects/appstream/translations/pl/>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 3.8-dev\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 3.8\n"
#: tools/appstream-cli.c:157
#, c-format
......@@ -49,20 +47,17 @@ msgstr ""
#. TRANSLATORS: Please do not translate AppStream tag and property names.
#: src/as-validator-issue-tag.h:195
#, fuzzy
msgid ""
"A screenshot must contain at least one image or video in order to be useful. "
"Please add an <image/> to it."
msgstr ""
"Zrzut ekranu musi zawierać co najmniej jeden obraz, aby być użyteczny. "
"Proszę dodać do niego znacznik <image/>."
msgstr "Zrzut ekranu musi zawierać co najmniej jeden obraz lub film, aby być użyteczny. Proszę dodać do niego znacznik <image/>."
#: src/as-validator-issue-tag.h:200
msgid ""
"A screenshot must contain either images or videos, but not both at the same "
"time. Please use this screenshot exclusively for either static images or for "
"videos."
msgstr ""
msgstr "Zrzut ekranu musi zawierać obrazy lub filmy, ale nie oba jednocześnie. Proszę użyć tego zrzutu ekranu wyłącznie do statycznych obrazów lub do filmów."
#: src/as-category.c:123
msgctxt "Category of Games"
......@@ -313,13 +308,10 @@ msgstr ""
"internetowego."
#: src/as-validator-issue-tag.h:189
#, fuzzy
msgid ""
"Consider using a secure (HTTPS) URL to reference this screenshot image or "
"video."
msgstr ""
"Proszę rozważyć użycie zabezpieczonego adresu URL (HTTPS) do odwołania do "
"tego obrazu zrzutu ekranu."
msgstr "Proszę rozważyć użycie zabezpieczonego adresu URL (HTTPS) do odwołania do tego obrazu lub filmu zrzutu ekranu."
#. TRANSLATORS: "convert" command in ascli. "Collection XML" is a term describing a specific type of AppStream XML data.
#: tools/appstream-cli.c:737
......@@ -514,7 +506,7 @@ msgid ""
"For videos, only the WebM and Matroska (.mkv) container formats are "
"currently supported. The file extension of the referenced video does not "
"belong to either of these formats."
msgstr ""
msgstr "W przypadku filmów obecnie obsługiwane są tylko formaty kontenerów WebM i Matroska (.mkv). Rozszerzenie pliku filmu nie należy do żadnego z tych formatów."
#. TRANSLATORS: ascli flag description for: --format when validating XML files
#: tools/appstream-cli.c:131
......@@ -1114,7 +1106,7 @@ msgid ""
"The component ID contains a hyphen/minus. Using a hyphen is strongly "
"discouraged, to improve interoperability with other tools such as D-Bus. A "
"good option is to replace any hyphens with underscores ('_')."
msgstr ""
msgstr "Identyfikator składnika zawiera myślnik/minus. Używanie myślnika jest mocno niezalecane, aby zwiększyć zgodność z innymi narzędziami, takimi jak D-Bus. Dobrym rozwiązaniem jest zastąpienie myślników podkreśleniami („_”)."
#: src/as-validator-issue-tag.h:130
msgid ""
......@@ -1122,13 +1114,13 @@ msgid ""
"segment of the reverse-DNS ID with a number is strongly discouraged, to keep "
"interoperability with other tools such as D-Bus. Ideally, prefix these "
"segments with an underscore."
msgstr ""
msgstr "Identyfikator składnika zawiera część zaczynającą się od cyfry. Rozpoczynanie części identyfikatora odwrotnej notacji DNS cyfrą jest mocno niezalecane, aby zachować zgodność z innymi narzędziami, takimi jak D-Bus. Najlepiej dodać podkreślenie jako przedrostek tych części."
#: src/as-validator-issue-tag.h:119
msgid ""
"The component ID contains an invalid character. Only ASCII characters, dots "
"and numbers are permitted."
msgstr ""
msgstr "Identyfikator składnika zawiera nieprawidłowy znak. Tylko znaki ASCII, kropki i cyfry są dozwolone."
#: src/as-validator-issue-tag.h:106
msgid ""
......@@ -1141,109 +1133,111 @@ msgid ""
"application launchable from software centers and the .desktop file data "
"associated with the metainfo data."
msgstr ""
"Identyfikator składnika nie jest odwrotną nazwą domeny. Proszę zaktualizować identyfikator, aby uniknąć przyszłych problemów i zachować zgodność ze wszystkimi implementacjami AppStream.\n"
"Można także rozważyć zaktualizowanie nazwy towarzyszącego pliku .desktop, aby używał najnowszej wersji specyfikacji Desktop-Entry i nazwy rDNS. W każdym razie nie należy zapomnieć wymienić nowego Desktop-Entry w znaczniku <launchable/> dla tego składnika, aby program mógł nadal być uruchamiany w centrach oprogramowania i z danych pliku .desktop powiązanego z danymi Metainfo."
#: src/as-validator-issue-tag.h:101
msgid ""
"The component ID is required to follow a reverse domain-name scheme for its "
"name. See the AppStream specification for details."
msgstr ""
msgstr "Identyfikator składnika musi używać schematu odwrotnej nazwy domeny jako nazwy. Specyfikacja AppStream zawiera więcej informacji."
#: src/as-validator-issue-tag.h:114
msgid ""
"The component ID might not follow the reverse domain-name schema (the TLD "
"used by it is not known to the validator)."
msgstr ""
msgstr "Identyfikator składnika może nie używać schematu odwrotnej nazwy domeny (używane TLD nie jest znane programu sprawdzającemu)."
#: src/as-validator-issue-tag.h:293
msgid ""
"The component has a 'merge' method defined. This is not allowed in metainfo "
"files."
msgstr ""
msgstr "Składnik ma określoną metodę „merge”. Nie jest to dozwolone w plikach Metainfo."
#: src/as-validator-issue-tag.h:288
msgid ""
"The component has a priority value set. This is not allowed in metainfo "
"files."
msgstr ""
msgstr "Składnik ma ustawioną wartość priorytetu. Nie jest to dozwolone w plikach Metainfo."
#. TRANSLATORS: Please do not translate AppStream tag and property names.
#: src/as-validator-issue-tag.h:498
msgid "The component is an addon, but no 'extends' tag was specified."
msgstr ""
msgstr "Składnik jest dodatkiem, ale nie podano znacznika „extends”."
#: src/as-validator-issue-tag.h:435
msgid ""
"The component is missing a long description. Components of this type must "
"have a long description."
msgstr ""
msgstr "Składnik nie ma długiego opisu. Składniki tego typu muszą mieć długi opis."
#: src/as-validator-issue-tag.h:303
msgid "The component is missing a name (<name/> tag)."
msgstr ""
msgstr "Składnik nie ma nazwy (znacznika <name/>)."
#: src/as-validator-issue-tag.h:308
msgid "The component is missing a summary (<summary/> tag)."
msgstr ""
msgstr "Składnik nie ma podsumowania (znacznika <summary/>)."
#: src/as-validator-issue-tag.h:298
msgid "The component is missing an ID (<id/> tag)."
msgstr ""
msgstr "Składnik nie ma identyfikatora (znacznika <id/>)."
#: src/as-validator-issue-tag.h:136
msgid ""
"The component is part of the Freedesktop project, but its ID does not start "
"with fd.o's reverse-DNS name (\"org.freedesktop\")."
msgstr ""
msgstr "Składnik jest częścią projektu FreeDesktop, ale jego identyfikator nie zaczyna się od nazwy projektu w odwrotnej notacji DNS („org.freedesktop”)."
#: src/as-validator-issue-tag.h:146
msgid ""
"The component is part of the GNOME project, but its ID does not start with "
"GNOMEs reverse-DNS name (\"org.gnome\")."
msgstr ""
msgstr "Składnik jest częścią projektu GNOME, ale jego identyfikator nie zaczyna się od nazwy projektu w odwrotnej notacji DNS („org.gnome”)."
#: src/as-validator-issue-tag.h:141
msgid ""
"The component is part of the KDE project, but its ID does not start with "
"KDEs reverse-DNS name (\"org.kde\")."
msgstr ""
msgstr "Składnik jest częścią projektu KDE, ale jego identyfikator nie zaczyna się od nazwy projektu w odwrotnej notacji DNS („org.kde”)."
#: src/as-validator-issue-tag.h:323
msgid "The component name should (likely) not end with a dot ('.')."
msgstr ""
msgstr "Nazwa projektu nie może (prawdopodobnie) kończyć się kropką („.”)."
#: src/as-validator-issue-tag.h:333
msgid "The component summary must not contain tabs or linebreaks."
msgstr ""
msgstr "Podsumowanie składnika nie może zawierać tabulacji ani nowych wierszy."
#: src/as-validator-issue-tag.h:328
msgid "The component summary should not end with a dot ('.')."
msgstr ""
msgstr "Podsumowanie składnika nie może kończyć się kropką („.”)."
#: src/as-validator-issue-tag.h:243
msgid ""
"The default screenshot of a software component must not be a video. Use a "
"static image as default screenshot and set the video as a secondary "
"screenshot."
msgstr ""
msgstr "Domyślny zrzut ekranu składnika oprogramowania nie może być filmem. Należy użyć statycznego obrazu jako domyślnego zrzutu ekranu i ustawić film jako drugorzędny zrzut."
#: src/as-validator-issue-tag.h:86
msgid ""
"The description contains a web URL in plain text. This is not allowed, "
"please use the <url/> tag instead to share links."
msgstr ""
msgstr "Opis zawiera adres URL do strony internetowej w zwykłym tekście. Nie jest to dozwolone, proszę zamiast tego użyć znacznika <url/> do wstawiania odnośników."
#: src/as-validator.c:144
msgid ""
"The emitted issue tag is unknown in the tag registry of AppStream. This is a "
"bug in the validator itself, please report this issue in our bugtracker."
msgstr ""
msgstr "Problematyczny znacznik nie jest częścią rejestru znaczników AppStream. Jest to błąd w programie sprawdzającym, proszę go zgłosić w naszym systemie zgłaszania błędów."
#. TRANSLATORS: Please do not translate AppStream tag and property names.
#: src/as-validator-issue-tag.h:430
msgid ""
"The essential tag 'metadata_license' is missing. A license for the metadata "
"itself always has to be defined."
msgstr ""
msgstr "Brak obowiązkowego znacznika „metadata_license”. Zawsze należy określić licencję metadanych."
#: src/as-validator-issue-tag.h:79
msgid ""
......@@ -1307,9 +1301,8 @@ msgid ""
msgstr ""
#: src/as-validator-issue-tag.h:569
#, fuzzy
msgid "The metainfo filename does not match the component ID."
msgstr "Usuwa oprogramowanie pasujące do identyfikatora składnika."
msgstr "Nazwa pliku Metainfo nie pasuje do identyfikatora składnika."
#: src/as-validator-issue-tag.h:609
msgid ""
......@@ -1359,12 +1352,9 @@ msgid ""
msgstr ""
#: src/as-validator-issue-tag.h:283
#, fuzzy
msgid ""
"The set component type is not a recognized, valid AppStream component type."
msgstr ""
"Typ składnika oprogramowania „%s” nie jest prawidłowy w AppStream. Możliwe "
"wartości:"
msgstr "Ustawiony typ składnika nie jest znanym, prawidłowym typem składnika AppStream."
#: tools/ascli-actions-mdata.c:449
#, c-format
......@@ -1600,14 +1590,12 @@ msgid ""
msgstr ""
#: src/as-validator-issue-tag.h:537
#, fuzzy
msgid "Unable to read file."
msgstr "Nie można usunąć starej pamięci podręcznej."
msgstr "Nie można odczytać pliku."
#: src/as-validator-issue-tag.h:574
#, fuzzy
msgid "Unable to read the .desktop file associated with this component."
msgstr "Nie można odczytać pliku .desktop: %s"
msgstr "Nie można odczytać pliku .desktop powiązanego z tym składnikiem."
#: tools/ascli-actions-mdata.c:473
#, c-format
......@@ -1702,7 +1690,7 @@ msgstr "Przeglądarki"
#: tools/ascli-actions-misc.c:151
#, c-format
msgid "We have information on %i software components."
msgstr "Informacje o składnikach oprogramowania: %i."
msgstr "Składniki oprogramowania, o których są informacje: %i."
#: src/as-category.c:270
msgctxt "Category of Communication"
......@@ -1770,9 +1758,8 @@ msgid "You need to specify an input and output file."
msgstr "Należy podać plik wejściowy i wyjściowy."
#: tools/ascli-actions-validate.c:263 tools/ascli-actions-validate.c:337
#, fuzzy
msgid "You need to specify at least one file to validate!"
msgstr "Należy podać plik do sprawdzenia poprawności."
msgstr "Należy podać co najmniej jeden plik do sprawdzenia poprawności."
#. TRANSLATORS: List of "grey-listed" words sperated with ";"
#. * Do not translate this list directly. Instead,
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment