Commit a948bbe1 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg Committed by Hosted Weblate
Browse files

l10n: Translation updated (Polish)

Currently translated at 85.8% (266 of 310 strings)
parent 2ad62ee0
...@@ -7,18 +7,16 @@ msgid "" ...@@ -7,18 +7,16 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: AppStream\n" "Project-Id-Version: AppStream\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: appstream@lists.freedesktop.org\n" "Report-Msgid-Bugs-To: appstream@lists.freedesktop.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-08-16 00:08+0200\n" "POT-Creation-Date: 2019-08-15 02:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-08-14 22:42+0000\n" "PO-Revision-Date: 2019-08-16 03:11+0000\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n" "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <https://hosted.weblate.org/projects/appstream/" "Language-Team: Polish <https://hosted.weblate.org/projects/appstream/translations/pl/>\n"
"translations/pl/>\n"
"Language: pl\n" "Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 " "Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n" "X-Generator: Weblate 3.8\n"
"X-Generator: Weblate 3.8-dev\n"
#: tools/appstream-cli.c:157 #: tools/appstream-cli.c:157
#, c-format #, c-format
...@@ -49,20 +47,17 @@ msgstr "" ...@@ -49,20 +47,17 @@ msgstr ""
#. TRANSLATORS: Please do not translate AppStream tag and property names. #. TRANSLATORS: Please do not translate AppStream tag and property names.
#: src/as-validator-issue-tag.h:195 #: src/as-validator-issue-tag.h:195
#, fuzzy
msgid "" msgid ""
"A screenshot must contain at least one image or video in order to be useful. " "A screenshot must contain at least one image or video in order to be useful. "
"Please add an <image/> to it." "Please add an <image/> to it."
msgstr "" msgstr "Zrzut ekranu musi zawierać co najmniej jeden obraz lub film, aby być użyteczny. Proszę dodać do niego znacznik <image/>."
"Zrzut ekranu musi zawierać co najmniej jeden obraz, aby być użyteczny. "
"Proszę dodać do niego znacznik <image/>."
#: src/as-validator-issue-tag.h:200 #: src/as-validator-issue-tag.h:200
msgid "" msgid ""
"A screenshot must contain either images or videos, but not both at the same " "A screenshot must contain either images or videos, but not both at the same "
"time. Please use this screenshot exclusively for either static images or for " "time. Please use this screenshot exclusively for either static images or for "
"videos." "videos."
msgstr "" msgstr "Zrzut ekranu musi zawierać obrazy lub filmy, ale nie oba jednocześnie. Proszę użyć tego zrzutu ekranu wyłącznie do statycznych obrazów lub do filmów."
#: src/as-category.c:123 #: src/as-category.c:123
msgctxt "Category of Games" msgctxt "Category of Games"
...@@ -313,13 +308,10 @@ msgstr "" ...@@ -313,13 +308,10 @@ msgstr ""
"internetowego." "internetowego."
#: src/as-validator-issue-tag.h:189 #: src/as-validator-issue-tag.h:189
#, fuzzy
msgid "" msgid ""
"Consider using a secure (HTTPS) URL to reference this screenshot image or " "Consider using a secure (HTTPS) URL to reference this screenshot image or "
"video." "video."
msgstr "" msgstr "Proszę rozważyć użycie zabezpieczonego adresu URL (HTTPS) do odwołania do tego obrazu lub filmu zrzutu ekranu."
"Proszę rozważyć użycie zabezpieczonego adresu URL (HTTPS) do odwołania do "
"tego obrazu zrzutu ekranu."
#. TRANSLATORS: "convert" command in ascli. "Collection XML" is a term describing a specific type of AppStream XML data. #. TRANSLATORS: "convert" command in ascli. "Collection XML" is a term describing a specific type of AppStream XML data.
#: tools/appstream-cli.c:737 #: tools/appstream-cli.c:737
...@@ -514,7 +506,7 @@ msgid "" ...@@ -514,7 +506,7 @@ msgid ""
"For videos, only the WebM and Matroska (.mkv) container formats are " "For videos, only the WebM and Matroska (.mkv) container formats are "
"currently supported. The file extension of the referenced video does not " "currently supported. The file extension of the referenced video does not "
"belong to either of these formats." "belong to either of these formats."
msgstr "" msgstr "W przypadku filmów obecnie obsługiwane są tylko formaty kontenerów WebM i Matroska (.mkv). Rozszerzenie pliku filmu nie należy do żadnego z tych formatów."
#. TRANSLATORS: ascli flag description for: --format when validating XML files #. TRANSLATORS: ascli flag description for: --format when validating XML files
#: tools/appstream-cli.c:131 #: tools/appstream-cli.c:131
...@@ -1114,7 +1106,7 @@ msgid "" ...@@ -1114,7 +1106,7 @@ msgid ""
"The component ID contains a hyphen/minus. Using a hyphen is strongly " "The component ID contains a hyphen/minus. Using a hyphen is strongly "
"discouraged, to improve interoperability with other tools such as D-Bus. A " "discouraged, to improve interoperability with other tools such as D-Bus. A "
"good option is to replace any hyphens with underscores ('_')." "good option is to replace any hyphens with underscores ('_')."
msgstr "" msgstr "Identyfikator składnika zawiera myślnik/minus. Używanie myślnika jest mocno niezalecane, aby zwiększyć zgodność z innymi narzędziami, takimi jak D-Bus. Dobrym rozwiązaniem jest zastąpienie myślników podkreśleniami („_”)."
#: src/as-validator-issue-tag.h:130 #: src/as-validator-issue-tag.h:130
msgid "" msgid ""
...@@ -1122,13 +1114,13 @@ msgid "" ...@@ -1122,13 +1114,13 @@ msgid ""
"segment of the reverse-DNS ID with a number is strongly discouraged, to keep " "segment of the reverse-DNS ID with a number is strongly discouraged, to keep "
"interoperability with other tools such as D-Bus. Ideally, prefix these " "interoperability with other tools such as D-Bus. Ideally, prefix these "
"segments with an underscore." "segments with an underscore."
msgstr "" msgstr "Identyfikator składnika zawiera część zaczynającą się od cyfry. Rozpoczynanie części identyfikatora odwrotnej notacji DNS cyfrą jest mocno niezalecane, aby zachować zgodność z innymi narzędziami, takimi jak D-Bus. Najlepiej dodać podkreślenie jako przedrostek tych części."
#: src/as-validator-issue-tag.h:119 #: src/as-validator-issue-tag.h:119
msgid "" msgid ""
"The component ID contains an invalid character. Only ASCII characters, dots " "The component ID contains an invalid character. Only ASCII characters, dots "
"and numbers are permitted." "and numbers are permitted."
msgstr "" msgstr "Identyfikator składnika zawiera nieprawidłowy znak. Tylko znaki ASCII, kropki i cyfry są dozwolone."
#: src/as-validator-issue-tag.h:106 #: src/as-validator-issue-tag.h:106
msgid "" msgid ""
...@@ -1141,109 +1133,111 @@ msgid "" ...@@ -1141,109 +1133,111 @@ msgid ""
"application launchable from software centers and the .desktop file data " "application launchable from software centers and the .desktop file data "
"associated with the metainfo data." "associated with the metainfo data."
msgstr "" msgstr ""
"Identyfikator składnika nie jest odwrotną nazwą domeny. Proszę zaktualizować identyfikator, aby uniknąć przyszłych problemów i zachować zgodność ze wszystkimi implementacjami AppStream.\n"
"Można także rozważyć zaktualizowanie nazwy towarzyszącego pliku .desktop, aby używał najnowszej wersji specyfikacji Desktop-Entry i nazwy rDNS. W każdym razie nie należy zapomnieć wymienić nowego Desktop-Entry w znaczniku <launchable/> dla tego składnika, aby program mógł nadal być uruchamiany w centrach oprogramowania i z danych pliku .desktop powiązanego z danymi Metainfo."
#: src/as-validator-issue-tag.h:101 #: src/as-validator-issue-tag.h:101
msgid "" msgid ""
"The component ID is required to follow a reverse domain-name scheme for its " "The component ID is required to follow a reverse domain-name scheme for its "
"name. See the AppStream specification for details." "name. See the AppStream specification for details."
msgstr "" msgstr "Identyfikator składnika musi używać schematu odwrotnej nazwy domeny jako nazwy. Specyfikacja AppStream zawiera więcej informacji."
#: src/as-validator-issue-tag.h:114 #: src/as-validator-issue-tag.h:114
msgid "" msgid ""
"The component ID might not follow the reverse domain-name schema (the TLD " "The component ID might not follow the reverse domain-name schema (the TLD "
"used by it is not known to the validator)." "used by it is not known to the validator)."
msgstr "" msgstr "Identyfikator składnika może nie używać schematu odwrotnej nazwy domeny (używane TLD nie jest znane programu sprawdzającemu)."
#: src/as-validator-issue-tag.h:293 #: src/as-validator-issue-tag.h:293
msgid "" msgid ""
"The component has a 'merge' method defined. This is not allowed in metainfo " "The component has a 'merge' method defined. This is not allowed in metainfo "
"files." "files."
msgstr "" msgstr "Składnik ma określoną metodę „merge”. Nie jest to dozwolone w plikach Metainfo."
#: src/as-validator-issue-tag.h:288 #: src/as-validator-issue-tag.h:288
msgid "" msgid ""
"The component has a priority value set. This is not allowed in metainfo " "The component has a priority value set. This is not allowed in metainfo "
"files." "files."
msgstr "" msgstr "Składnik ma ustawioną wartość priorytetu. Nie jest to dozwolone w plikach Metainfo."
#. TRANSLATORS: Please do not translate AppStream tag and property names. #. TRANSLATORS: Please do not translate AppStream tag and property names.
#: src/as-validator-issue-tag.h:498 #: src/as-validator-issue-tag.h:498
msgid "The component is an addon, but no 'extends' tag was specified." msgid "The component is an addon, but no 'extends' tag was specified."
msgstr "" msgstr "Składnik jest dodatkiem, ale nie podano znacznika „extends”."
#: src/as-validator-issue-tag.h:435 #: src/as-validator-issue-tag.h:435
msgid "" msgid ""
"The component is missing a long description. Components of this type must " "The component is missing a long description. Components of this type must "
"have a long description." "have a long description."
msgstr "" msgstr "Składnik nie ma długiego opisu. Składniki tego typu muszą mieć długi opis."
#: src/as-validator-issue-tag.h:303 #: src/as-validator-issue-tag.h:303
msgid "The component is missing a name (<name/> tag)." msgid "The component is missing a name (<name/> tag)."
msgstr "" msgstr "Składnik nie ma nazwy (znacznika <name/>)."
#: src/as-validator-issue-tag.h:308 #: src/as-validator-issue-tag.h:308
msgid "The component is missing a summary (<summary/> tag)." msgid "The component is missing a summary (<summary/> tag)."
msgstr "" msgstr "Składnik nie ma podsumowania (znacznika <summary/>)."
#: src/as-validator-issue-tag.h:298 #: src/as-validator-issue-tag.h:298
msgid "The component is missing an ID (<id/> tag)." msgid "The component is missing an ID (<id/> tag)."
msgstr "" msgstr "Składnik nie ma identyfikatora (znacznika <id/>)."
#: src/as-validator-issue-tag.h:136 #: src/as-validator-issue-tag.h:136
msgid "" msgid ""
"The component is part of the Freedesktop project, but its ID does not start " "The component is part of the Freedesktop project, but its ID does not start "
"with fd.o's reverse-DNS name (\"org.freedesktop\")." "with fd.o's reverse-DNS name (\"org.freedesktop\")."
msgstr "" msgstr "Składnik jest częścią projektu FreeDesktop, ale jego identyfikator nie zaczyna się od nazwy projektu w odwrotnej notacji DNS („org.freedesktop”)."
#: src/as-validator-issue-tag.h:146 #: src/as-validator-issue-tag.h:146
msgid "" msgid ""
"The component is part of the GNOME project, but its ID does not start with " "The component is part of the GNOME project, but its ID does not start with "
"GNOMEs reverse-DNS name (\"org.gnome\")." "GNOMEs reverse-DNS name (\"org.gnome\")."
msgstr "" msgstr "Składnik jest częścią projektu GNOME, ale jego identyfikator nie zaczyna się od nazwy projektu w odwrotnej notacji DNS („org.gnome”)."
#: src/as-validator-issue-tag.h:141 #: src/as-validator-issue-tag.h:141
msgid "" msgid ""
"The component is part of the KDE project, but its ID does not start with " "The component is part of the KDE project, but its ID does not start with "
"KDEs reverse-DNS name (\"org.kde\")." "KDEs reverse-DNS name (\"org.kde\")."
msgstr "" msgstr "Składnik jest częścią projektu KDE, ale jego identyfikator nie zaczyna się od nazwy projektu w odwrotnej notacji DNS („org.kde”)."
#: src/as-validator-issue-tag.h:323 #: src/as-validator-issue-tag.h:323
msgid "The component name should (likely) not end with a dot ('.')." msgid "The component name should (likely) not end with a dot ('.')."
msgstr "" msgstr "Nazwa projektu nie może (prawdopodobnie) kończyć się kropką („.”)."
#: src/as-validator-issue-tag.h:333 #: src/as-validator-issue-tag.h:333
msgid "The component summary must not contain tabs or linebreaks." msgid "The component summary must not contain tabs or linebreaks."
msgstr "" msgstr "Podsumowanie składnika nie może zawierać tabulacji ani nowych wierszy."
#: src/as-validator-issue-tag.h:328 #: src/as-validator-issue-tag.h:328
msgid "The component summary should not end with a dot ('.')." msgid "The component summary should not end with a dot ('.')."
msgstr "" msgstr "Podsumowanie składnika nie może kończyć się kropką („.”)."
#: src/as-validator-issue-tag.h:243 #: src/as-validator-issue-tag.h:243
msgid "" msgid ""
"The default screenshot of a software component must not be a video. Use a " "The default screenshot of a software component must not be a video. Use a "
"static image as default screenshot and set the video as a secondary " "static image as default screenshot and set the video as a secondary "
"screenshot." "screenshot."
msgstr "" msgstr "Domyślny zrzut ekranu składnika oprogramowania nie może być filmem. Należy użyć statycznego obrazu jako domyślnego zrzutu ekranu i ustawić film jako drugorzędny zrzut."
#: src/as-validator-issue-tag.h:86 #: src/as-validator-issue-tag.h:86
msgid "" msgid ""
"The description contains a web URL in plain text. This is not allowed, " "The description contains a web URL in plain text. This is not allowed, "
"please use the <url/> tag instead to share links." "please use the <url/> tag instead to share links."
msgstr "" msgstr "Opis zawiera adres URL do strony internetowej w zwykłym tekście. Nie jest to dozwolone, proszę zamiast tego użyć znacznika <url/> do wstawiania odnośników."
#: src/as-validator.c:144 #: src/as-validator.c:144
msgid "" msgid ""
"The emitted issue tag is unknown in the tag registry of AppStream. This is a " "The emitted issue tag is unknown in the tag registry of AppStream. This is a "
"bug in the validator itself, please report this issue in our bugtracker." "bug in the validator itself, please report this issue in our bugtracker."
msgstr "" msgstr "Problematyczny znacznik nie jest częścią rejestru znaczników AppStream. Jest to błąd w programie sprawdzającym, proszę go zgłosić w naszym systemie zgłaszania błędów."
#. TRANSLATORS: Please do not translate AppStream tag and property names. #. TRANSLATORS: Please do not translate AppStream tag and property names.
#: src/as-validator-issue-tag.h:430 #: src/as-validator-issue-tag.h:430
msgid "" msgid ""
"The essential tag 'metadata_license' is missing. A license for the metadata " "The essential tag 'metadata_license' is missing. A license for the metadata "
"itself always has to be defined." "itself always has to be defined."
msgstr "" msgstr "Brak obowiązkowego znacznika „metadata_license”. Zawsze należy określić licencję metadanych."
#: src/as-validator-issue-tag.h:79 #: src/as-validator-issue-tag.h:79
msgid "" msgid ""
...@@ -1307,9 +1301,8 @@ msgid "" ...@@ -1307,9 +1301,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
#: src/as-validator-issue-tag.h:569 #: src/as-validator-issue-tag.h:569
#, fuzzy
msgid "The metainfo filename does not match the component ID." msgid "The metainfo filename does not match the component ID."
msgstr "Usuwa oprogramowanie pasujące do identyfikatora składnika." msgstr "Nazwa pliku Metainfo nie pasuje do identyfikatora składnika."
#: src/as-validator-issue-tag.h:609 #: src/as-validator-issue-tag.h:609
msgid "" msgid ""
...@@ -1359,12 +1352,9 @@ msgid "" ...@@ -1359,12 +1352,9 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
#: src/as-validator-issue-tag.h:283 #: src/as-validator-issue-tag.h:283
#, fuzzy
msgid "" msgid ""
"The set component type is not a recognized, valid AppStream component type." "The set component type is not a recognized, valid AppStream component type."
msgstr "" msgstr "Ustawiony typ składnika nie jest znanym, prawidłowym typem składnika AppStream."
"Typ składnika oprogramowania „%s” nie jest prawidłowy w AppStream. Możliwe "
"wartości:"
#: tools/ascli-actions-mdata.c:449 #: tools/ascli-actions-mdata.c:449
#, c-format #, c-format
...@@ -1600,14 +1590,12 @@ msgid "" ...@@ -1600,14 +1590,12 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
#: src/as-validator-issue-tag.h:537 #: src/as-validator-issue-tag.h:537
#, fuzzy
msgid "Unable to read file." msgid "Unable to read file."
msgstr "Nie można usunąć starej pamięci podręcznej." msgstr "Nie można odczytać pliku."
#: src/as-validator-issue-tag.h:574 #: src/as-validator-issue-tag.h:574
#, fuzzy
msgid "Unable to read the .desktop file associated with this component." msgid "Unable to read the .desktop file associated with this component."
msgstr "Nie można odczytać pliku .desktop: %s" msgstr "Nie można odczytać pliku .desktop powiązanego z tym składnikiem."
#: tools/ascli-actions-mdata.c:473 #: tools/ascli-actions-mdata.c:473
#, c-format #, c-format
...@@ -1702,7 +1690,7 @@ msgstr "Przeglądarki" ...@@ -1702,7 +1690,7 @@ msgstr "Przeglądarki"
#: tools/ascli-actions-misc.c:151 #: tools/ascli-actions-misc.c:151
#, c-format #, c-format
msgid "We have information on %i software components." msgid "We have information on %i software components."
msgstr "Informacje o składnikach oprogramowania: %i." msgstr "Składniki oprogramowania, o których są informacje: %i."
#: src/as-category.c:270 #: src/as-category.c:270
msgctxt "Category of Communication" msgctxt "Category of Communication"
...@@ -1770,9 +1758,8 @@ msgid "You need to specify an input and output file." ...@@ -1770,9 +1758,8 @@ msgid "You need to specify an input and output file."
msgstr "Należy podać plik wejściowy i wyjściowy." msgstr "Należy podać plik wejściowy i wyjściowy."
#: tools/ascli-actions-validate.c:263 tools/ascli-actions-validate.c:337 #: tools/ascli-actions-validate.c:263 tools/ascli-actions-validate.c:337
#, fuzzy
msgid "You need to specify at least one file to validate!" msgid "You need to specify at least one file to validate!"
msgstr "Należy podać plik do sprawdzenia poprawności." msgstr "Należy podać co najmniej jeden plik do sprawdzenia poprawności."
#. TRANSLATORS: List of "grey-listed" words sperated with ";" #. TRANSLATORS: List of "grey-listed" words sperated with ";"
#. * Do not translate this list directly. Instead, #. * Do not translate this list directly. Instead,
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment