Commit 622369e8 authored by ransome1's avatar ransome1
Browse files

Fixed tray bug, added translations

parent 7d392a64
{
"name": "sleek",
"productName": "sleek",
"version": "1.2.4-rc.1",
"version": "1.2.4-rc.2",
"description": "todo.txt manager for Linux, Windows and MacOS, free and open-source (FOSS)",
"synopsis": "todo.txt manager for Linux, Windows and MacOS, free and open-source (FOSS)",
"category": "ProjectManagement",
......
......@@ -10,11 +10,9 @@ class Store {
if(process.env.PORTABLE_EXECUTABLE_FILE) {
userDataPath = path.join(path.dirname(process.env.PORTABLE_EXECUTABLE_FILE), "config", "sleek");
//if(!fs.existsSync(userDataPath)) fs.mkdirSync(userDataPath, {recursive: true});
} else if(!process.env.PORTABLE_EXECUTABLE_FILE && !process.windowsStore && process.platform==="win32") {
userDataPath = path.dirname(process.execPath);
//if(!fs.existsSync(userDataPath)) fs.mkdirSync(userDataPath, {recursive: true});
// in development or testing environment switch to specific userData folder
} else if(process.env.NODE_ENV === "development" || process.env.NODE_ENV === "testing") {
......@@ -47,22 +45,6 @@ class Store {
}
}
// class dismissedNotifications {
// constructor(opts) {
// let userDataPath = userDataPath = (electron.app || electron.remote.app).getPath("userData");
// this.path = path.join(userDataPath, opts.configName + ".json");
// this.data = parseDataFile(this.path, opts.defaults);
// }
// get(key) {
// return this.data[key];
// }
// set(key, val) {
// this.data[key] = val;
// }
// }
function parseDataFile(filePath, defaults) {
// We"ll try/catch it in case the file doesn"t exist yet, which will be the case on the first application run.
// `fs.readFileSync` will return a JSON string which we then parse into a Javascript object
......
......@@ -503,12 +503,24 @@
</td>
</tr>
</table>
<table id="getPageTitlesRow" class="settings">
<table class="settings">
<tr>
<th colspan="100%" id="zoomHeadline"></th>
</tr>
<tr>
<td id="zoomBody"></td>
<td class="zoom">
<input type="range" id="zoom" name="vol" min="75" max="125"><br>
<span id="zoomStatus"></span><span id="zoomUndo"><i class="fas fa-undo"></i></span>
</td>
</tr>
</table>
<table class="settings">
<tr>
<th colspan="100%" id="getPageTitlesHeadline">Replace links with website titles</th>
<th colspan="100%" id="getPageTitlesHeadline"></th>
</tr>
<tr>
<td id="getPageTitlesBody">[PLACEHOLDER for description text]</td>
<td id="getPageTitlesBody"></td>
<td>
<span class="toggle">
<label class="switch" for="getPageTitles">
......@@ -519,12 +531,12 @@
</td>
</tr>
</table>
<table id="caseSensitiveRow" class="settings">
<table class="settings">
<tr>
<th colspan="100%" id="caseSensitiveHeadline">Searching and filtering case sensitive</th>
<th colspan="100%" id="caseSensitiveHeadline"></th>
</tr>
<tr>
<td id="caseSensitiveBody">[PLACEHOLDER for description text]</td>
<td id="caseSensitiveBody"></td>
<td>
<span class="toggle">
<label class="switch" for="caseSensitive">
......@@ -535,18 +547,6 @@
</td>
</tr>
</table>
<table class="settings">
<tr>
<th colspan="100%" id="zoomHeadline"></th>
</tr>
<tr>
<td id="zoomBody"></td>
<td class="zoom">
<input type="range" id="zoom" name="vol" min="75" max="125"><br>
<span id="zoomStatus"></span><span id="zoomUndo"><i class="fas fa-undo"></i></span>
</td>
</tr>
</table>
</section>
<button class="modal-close close is-large" role="cancel" tabindex="0"></button>
</div>
......
......@@ -82,6 +82,10 @@ const settingsTabSettingsNotifications = document.getElementById("settingsTabSet
const settingsTabSettingsNotificationsBody = document.getElementById("settingsTabSettingsNotificationsBody");
const settingsTabSettingsTray = document.getElementById("settingsTabSettingsTray");
const settingsTabSettingsTrayBody = document.getElementById("settingsTabSettingsTrayBody");
const caseSensitiveHeadline = document.getElementById("caseSensitiveHeadline");
const caseSensitiveBody = document.getElementById("caseSensitiveBody");
const getPageTitlesHeadline = document.getElementById("getPageTitlesHeadline");
const getPageTitlesBody = document.getElementById("getPageTitlesBody");
const reviewAppMacStore = document.getElementById("reviewWindowsStore");
const shareLinkedin = document.getElementById("shareLinkedin");
const shareTwitter = document.getElementById("shareTwitter");
......@@ -166,6 +170,10 @@ settingsTabSettingsNotifications.innerHTML = translations.notifications;
settingsTabSettingsNotificationsBody.innerHTML = translations.settingsTabSettingsNotificationsBody;
settingsTabSettingsTray.innerHTML = translations.settingsTabSettingsTray;
settingsTabSettingsTrayBody.innerHTML = translations.settingsTabSettingsTrayBody;
getPageTitlesHeadline.innerHTML = translations.getPageTitlesHeadline;
getPageTitlesBody.innerHTML = translations.getPageTitlesBody;
caseSensitiveHeadline.innerHTML = translations.caseSensitiveHeadline;
caseSensitiveBody.innerHTML = translations.caseSensitiveBody;
shareLinkedin.innerHTML = translations.shareLinkedin;
shareTwitter.innerHTML = translations.shareTwitter;
submitIssuesOnGithub.innerHTML = translations.submitIssuesOnGithub;
......@@ -257,7 +265,7 @@ function setFriendlyLanguageNames() {
hu: "Magyar",
cs: "Čeština",
pl: "Polski",
ru: "Russian"
ru: "Русский"
}
appData.languages.forEach((languageCode) => {
let option = document.createElement("option");
......
......@@ -70,13 +70,7 @@ function runQuery(item, compiledQuery) {
break;
case "string":
next = q.shift(); // the string value to match
if(!userData.caseSensitive) {
next = next.toLowerCase();
item.raw = item.raw.toLowerCase();
}
stack.push(item.raw.indexOf(next) !== -1);
stack.push(item.toString().toLowerCase().indexOf(next.toLowerCase()) !== -1);
break;
case "regex":
next = q.shift(); // the regex to match
......@@ -120,15 +114,9 @@ function runQuery(item, compiledQuery) {
stack.push(item.projects && item.projects.includes(next.slice(1,-1)));
} else {
// case-insensitive match for next as a substring of the project name
let pattern = next;
let pattern = next.toLowerCase();
stack.push(item.projects && item.projects.findIndex(function(p) {
if(!userData.caseSensitive) {
pattern = pattern.toLowerCase();
p = p.toLowerCase();
}
return p.indexOf(pattern) > -1;
return p.toLowerCase().indexOf(pattern) > -1;
}) > -1);
}
break;
......@@ -140,14 +128,9 @@ function runQuery(item, compiledQuery) {
stack.push(item.contexts && item.contexts.includes(next.slice(1,-1)));
} else {
// case-insensitive match for next as a substring of the context name
let pattern = next;
let pattern = next.toLowerCase();
stack.push(item.contexts && item.contexts.findIndex(function(c) {
if(!userData.caseSensitive) {
pattern = pattern.toLowerCase();
c = c.toLowerCase();
}
return c.indexOf(pattern) > -1;
return c.toLowerCase().indexOf(pattern) > -1;
}) > -1);
}
break;
......
......@@ -170,9 +170,8 @@ function applyFilters() {
function applySearchInput(queryString) {
try {
let query = filterlang.parse(queryString);
const query = filterlang.parse(queryString);
items.filtered = items.filtered.filter(function(item) {
return runQuery(item, query);
});
......@@ -192,10 +191,10 @@ function applySearchInput(queryString) {
// of the last working query, so let's assume that it is a
// plain-text query.
items.filtered = items.filtered.filter(function(item) {
items.filtered = items.filtered.filter(function(item) {
if(!userData.caseSensitive) {
queryString = queryString.toLowerCase();
item.raw = item.raw.toLowerCase();
item.raw = item.raw.toLowerCase()
}
return item.raw.indexOf(queryString) !== -1;
});
......
......@@ -85,13 +85,13 @@ function getAndSetPageTitle(linkId, href) {
})
}
async function generateTodoTxtObjects(fileContent) {
async function generateTodoTxtObjects(raw) {
try {
if(fileContent !== undefined) {
if(raw !== undefined) {
items.objects = new Array;
const todoArray = fileContent.split(/\r?\n/);
const todoArray = raw.split(/\r?\n/);
// create todo.txt objects
let l = todoArray.length;
......
......@@ -72,7 +72,7 @@
"helpTabKeyboardTR25TD1": "Upravit",
"helpTabKeyboardTR26TD1": "Označit jako dokončené",
"helpTabKeyboardTR27TD1": "Otevřený kontext",
"helpTabPrioritiesBody": "Důležité úkoly musí mít důležité místo na vašem seznamu. Jednoduše přidejte \"(A)\" na začátek vašeho úkolu. Nemusíte používat pouze (A), můžete použít všechna písmena od A po Z. Avšak pouze písmena od A po C budou mít barevnou lištu vedle daného úkolu. Všechny ostatní priority budou mít šedou, neutrální lištu. Pokud chcete přiřadit prioritu pomocí klávesové zkratky, stiskněte Alt + A až Z, jakmile je okno s přidáváním/upravováním otevřené",
"helpTabPrioritiesBody": "Důležité úkoly musí mít důležité místo na vašem seznamu. Jednoduše přidejte \"(A)\" na začátek vašeho úkolu. Nemusíte používat pouze (A), můžete použít všechna písmena od A po Z. Avšak pouze písmena od A po C budou mít barevnou lištu vedle daného úkolu. Všechny ostatní priority budou mít šedou, neutrální lištu.",
"helpTabPrioritiesTitle": "Přidávání priority",
"helpTabRecurrencesBody1": "Pokud chcete nastavit, aby se úkol opakoval, musíte nastavit interval jeho opakování pomocí atributu <strong>rec:</strong> (například <strong>rec:d</strong>, aby se úkol opakoval každý den). Uživatelské nastavení aplikace sleek obsahuje funkce, se kterými můžete atribut rec: nastavit, nebo jej můžete přímo upravit v textu samotného úkolu. Možné hodnoty jsou <strong>d</strong> (každý den), <strong>b</strong> (každý pracovní den), <strong>w</strong> (každý týden), <strong>m</strong> (každý měsíc), <strong>y</strong> (každý rok). Taktéž můžete nastavit jiný interval, například <strong>rec:3m</strong>, aby se úkol opakoval každý 3. měsíc. <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/wiki/Recurring-todos-(rec:)\" target=\"_blank\">Zjistěte více o opakování v aplikaci sleek</a>.",
"helpTabRecurrencesTitle1": "Přidávání opakování",
......@@ -181,5 +181,9 @@
"fileTabsHeadline": "Záložky",
"hint_priority": "Úkoly mají prioritu <code>(A...Z)</code>",
"hint_contexts": "Symbol @ přidává k úkolům <code>@kontexty</code>",
"hint_projects": "<code>+projekty</code> se přidávají pomocí symbolu +"
"hint_projects": "<code>+projekty</code> se přidávají pomocí symbolu +",
"getPageTitlesHeadline": "Nahradit odkazy",
"getPageTitlesBody": "Adresy URL budou detekovány a nahrazeny odpovídajícími názvy webových stránek.",
"caseSensitiveHeadline": "Vyhledávání rozlišující malá a velká písmena",
"caseSensitiveBody": "Ve vyhledávacích dotazech se budou rozlišovat malá a velká písmena."
}
......@@ -72,7 +72,7 @@
"helpTabKeyboardTR25TD1": "Bearbeiten",
"helpTabKeyboardTR26TD1": "Als erledigt markieren",
"helpTabKeyboardTR27TD1": "Kontextmenü öffnen",
"helpTabPrioritiesBody": "Wichtige Aufgaben müssen entsprechend in der Liste hervorgehoben werden. Dazu wird bspw. ein \"(A)\" an den Beginn der Aufgabe geschrieben. (A) ist lediglich ein Beispiel und beschreibt die höchste Priorität. Alles von A bis Z ist möglich, doch nur A bis C werden farblich hervorgehoben. Alle anderen Prioritäten sind mit einem neutralen grauen Balken versehen. Neben einem Steuerungselement, können mit der Tastenkombination Alt + A bis Z Prioritäten hinzugefügt werden. Dazu muss das Hinzufügen/Bearbeiten-Fenster geöffnet sein.",
"helpTabPrioritiesBody": "Wichtige Aufgaben müssen entsprechend in der Liste hervorgehoben werden. Dazu wird bspw. ein \"(A)\" an den Beginn der Aufgabe geschrieben. (A) ist lediglich ein Beispiel und beschreibt die höchste Priorität. Alles von A bis Z ist möglich, doch nur A bis C werden farblich hervorgehoben. Alle anderen Prioritäten sind mit einem neutralen grauen Balken versehen.",
"helpTabPrioritiesTitle": "Priorität hinzufügen",
"helpTabRecurrencesBody1": "Soll sich eine Aufgabe wiederholen, muss ein Wiederholungsintervall mit dem Attribut <strong>rec:</strong> angeben (zum Beispiel <strong>rec:d</strong> für eine täglich wiederkehrende Aufgabe) werden. sleeks Benutzeroberfläche bietet ein Steuerelement zum Festlegen des rec:-Attributs. Alternativ kann das rec: Attribut in den Text geschrieben werden. Mögliche Werte sind <strong>d</strong> (täglich), <strong>b</strong> (jeder Werktag), <strong>w</strong> (wöchentlich), <strong>m</strong> ( monatlich), <strong>j</strong> (jährlich). Sie können auch ein anderes Intervall angeben, zum Beispiel <strong>rec:3m</strong>, durch das sich die Aufgabe alle 3 Monate wiederholt. <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/wiki/Recurring-todos-(rec:)\" target=\"_blank\">Mehr über sich wiederholende Aufgaben in sleek</a>.",
"helpTabRecurrencesTitle1": "Wiederholungen hinzufügen",
......@@ -182,5 +182,9 @@
"fileTabsHeadline": "Reiter",
"hint_priority": "Mit <code>(A...Z)</code> werden Todos priorisiert",
"hint_contexts": "Das @ Symbol fügt <code>@kontexte</code> zu den Todos hinzu",
"hint_projects": "<code>+projekte</code> werden mithilfe des + Symbols hinzugefügt"
"hint_projects": "<code>+projekte</code> werden mithilfe des + Symbols hinzugefügt",
"getPageTitlesHeadline": "Links ersetzen",
"getPageTitlesBody": "Links werden erkannt und durch die entsprechenden Website-Titel ersetzt.",
"caseSensitiveHeadline": "Suche beachtet Groß-/Kleinschreibung",
"caseSensitiveBody": "Bei Suchanfragen wird die Groß-/Kleinschreibung beachtet."
}
......@@ -72,7 +72,7 @@
"helpTabKeyboardTR25TD1": "Edit",
"helpTabKeyboardTR26TD1": "Mark as complete",
"helpTabKeyboardTR27TD1": "Open context",
"helpTabPrioritiesBody": "Important todos need to have an important spot on your list. Simply append a \"(A)\" at the beginning of the todo to achieve this. You're not bound to (A) as everything from A to Z is possible. But only A to C will have a colored bar next to the todo. All other priorities have a neutral grey colored bar attached. To assign a priority using a keyboard shortcut, press Alt + A to Z while the add/edit window is open",
"helpTabPrioritiesBody": "Important todos need to have an important spot on your list. Simply append a \"(A)\" at the beginning of the todo to achieve this. You're not bound to (A) as everything from A to Z is possible. But only A to C will have a colored bar next to the todo. All other priorities have a neutral grey colored bar attached.",
"helpTabPrioritiesTitle": "Adding a priority",
"helpTabRecurrencesBody1": "If you want a todo to repeat itself you need to specify a recurrence interval using the <strong>rec:</strong> (for example <strong>rec:d</strong> for a todo that recurs every day) attribute. The sleek user interface provides controls to set the rec: attribute for you, or you can edit it into the text of the todo yourself. Possible values are <strong>d</strong> (daily), <strong>b</strong> (each business day), <strong>w</strong> (weekly), <strong>m</strong> (monthly), <strong>y</strong> (anually). You can also specify a different interval, for example, <strong>rec:3m</strong> to repeat every 3rd month. <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/wiki/Recurring-todos-(rec:)\" target=\"_blank\">Learn more about recurrences in sleek</a>.",
"helpTabRecurrencesTitle1": "Adding recurrences",
......@@ -181,5 +181,9 @@
"fileTabsHeadline": "Tabs",
"hint_priority": "Todos are prioritized with <code>(A...Z)</code>",
"hint_contexts": "The @ symbol adds <code>@contexts</code> to todos",
"hint_projects": "<code>+projects</code> are added using the + symbol"
"hint_projects": "<code>+projects</code> are added using the + symbol",
"getPageTitlesHeadline": "Replace links",
"getPageTitlesBody": "Links will be detected and replaced with the corresponding website titles.",
"caseSensitiveHeadline": "Case sensitive search",
"caseSensitiveBody": "Search queries will be interpreted case sensitive."
}
......@@ -72,7 +72,7 @@
"helpTabKeyboardTR25TD1": "Editar",
"helpTabKeyboardTR26TD1": "Marcar como completa",
"helpTabKeyboardTR27TD1": "Contexto abierto",
"helpTabPrioritiesBody": "Tareas importantes necesitan tener un espacio importante en tu lista. Simplemente agrega una \"(A)\" al principio de la tarea para conseguir esto. No estás limitado a (A) ya que todo desde la A a la Z es posible. Sin embargo, solo del la A a la C tendrán una barra de color junto a la tarea. Todas las otras prioridades tendrán adjunto un color gris neutro. Para asignar una prioridad usando el teclado, presiona Alt + A hasta la Z mientras la ventana para añadir/editar está abierta.",
"helpTabPrioritiesBody": "Tareas importantes necesitan tener un espacio importante en tu lista. Simplemente agrega una \"(A)\" al principio de la tarea para conseguir esto. No estás limitado a (A) ya que todo desde la A a la Z es posible. Sin embargo, solo del la A a la C tendrán una barra de color junto a la tarea. Todas las otras prioridades tendrán adjunto un color gris neutro.",
"helpTabPrioritiesTitle": "Añadiendo una prioridad",
"helpTabRecurrencesBody1": "Si quieres que una tarea se repita necesitas especificar un intervalo de recurrencia usando el atributo <strong>rec:</strong> (por ejemplo <strong>rec:d</strong> para una tarea que se repite cada día). La interfaz de usuario de sleek provee controles para fijar el atributo rec: por ti, o puedes editarlo en el texto de la tarea tú mismo. Los posibles valores son <strong>d</strong> (diario), <strong>b</strong> (cada día laboral), <strong>w</strong> (semanal), <strong>m</strong> (mensual), <strong>y</strong> (anual). También puedes especificar un intervalo diferente, por ejemplo, <strong>rec:3m</strong> para repetir cada 3er mes. <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/wiki/Recurring-todos-(rec:)\" target=\"_blank\">Aprende más sobre recurrencias en sleek</a>.",
"helpTabRecurrencesTitle1": "Añadiendo recurrencias",
......@@ -181,5 +181,9 @@
"fileTabsHeadline": "Pestañas",
"hint_priority": "Todas tienen prioridad con <code> (A ... Z) </code>",
"hint_contexts": "El símbolo @ agrega <code>@contexts</code> a todos",
"hint_projects": "<code>+proyectos</code> se agregan usando el símbolo +"
"hint_projects": "<code>+proyectos</code> se agregan usando el símbolo +",
"getPageTitlesHeadline": "Reemplazar enlaces",
"getPageTitlesBody": "Los enlaces serán detectados y reemplazados con los títulos de sitios web correspondientes.",
"caseSensitiveHeadline": "Búsqueda sensible a mayúsculas y minúsculas",
"caseSensitiveBody": "Las consultas de búsqueda se interpretarán con distinción entre mayúsculas y minúsculas."
}
......@@ -72,7 +72,7 @@
"helpTabKeyboardTR25TD1": "Éditer",
"helpTabKeyboardTR26TD1": "Marquer comme complet",
"helpTabKeyboardTR27TD1": "Contexte ouvert",
"helpTabPrioritiesBody": "Les tâches importantes doivent être mises en avant dans votre liste. Vous pouvez pour cela ajouter \"(A)\" au début de votre tâche. Vous pouvez remplacer A par n’importe quelle lettre, mais seuls A, B et C seront mis en avant par un fond coloré. Les autres priorités auront un fond gris plus neutre. Pour ajouter une priorité par raccourci clavier, combinez Alt + A à Z lorsque la fenêtre d’ajouter/édition est ouverte.",
"helpTabPrioritiesBody": "Les tâches importantes doivent être mises en avant dans votre liste. Vous pouvez pour cela ajouter \"(A)\" au début de votre tâche. Vous pouvez remplacer A par n’importe quelle lettre, mais seuls A, B et C seront mis en avant par un fond coloré. Les autres priorités auront un fond gris plus neutre.",
"helpTabPrioritiesTitle": "Ajouter une priorité",
"helpTabRecurrencesBody1": "Si vous souhaitez qu’une tâche se répète, vous devez définir l’intervalle de répétition en utilisant <strong>rec:</strong> (par exemple <strong>rec:d</strong> pour une tâche quotidienne). L’interface utilisateur de sleek comporte des options permettant de définir l’attribut rec: à votre place, mais vous pouvez aussi l’ajouter vous-même dans la zone de texte de la tâche. Les valeurs disponibles sont <strong>d</strong> (quotidien), <strong>b</strong> (tous les jours ouvrables), <strong>w</strong> (hebdomadaire), <strong>m</strong> (mensuel), <strong>y</strong> (annuel). Vous pouvez définir un intervalle différent, comme <strong>rec:3m</strong> pour que la tâche se répète tous les trois mois. <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/wiki/Recurring-todos-(rec:)\" target=\"_blank\">En savoir plus sur la répétition dans sleek</a>.",
"helpTabRecurrencesTitle1": "Définir la répétition",
......@@ -181,5 +181,9 @@
"fileTabsHeadline": "Onglets",
"hint_priority": "Les tâches sont priorisées avec <code>(A...Z)</code>",
"hint_contexts": "Le symbole @ ajoute <code>@contexts</code> aux tâches",
"hint_projects": "Les <code>+projets</code> sont ajoutés à l'aide du symbole +"
"hint_projects": "Les <code>+projets</code> sont ajoutés à l'aide du symbole +",
"getPageTitlesHeadline": "Remplacer les liens",
"getPageTitlesBody": "Les liens seront détectés et remplacés par les titres de sites Web correspondants.",
"caseSensitiveHeadline": "Recherche sensible à la casse",
"caseSensitiveBody": "Les requêtes de recherche seront interprétées en respectant la casse."
}
......@@ -72,7 +72,7 @@
"helpTabKeyboardTR25TD1": "Szerkesztés",
"helpTabKeyboardTR26TD1": "Megjelölés készként",
"helpTabKeyboardTR27TD1": "Nyitott kontextus",
"helpTabPrioritiesBody": "A fontos tennivalóknak fontos helyet kell kapniuk a listáján. Ennek eléréséhez egyszerűen tegyen egy „(A)”-t a tennivaló elejére. Nincs kötve az (A)-hoz, mivel A-tól Z-ig minden lehetséges. De csak A-tól C-ig lesz színes sáv a tennivaló mellett. Az összes többi prioritáshoz egy semleges szürke színű sáv kapcsolódik. Egy gyorsbillentyű használatával történő prioritás-hozzárendeléséhez nyomja meg az Alt + A-tól Z-ig tartó billentyűkombinációt, miközben a hozzáadás vagy a szerkesztés ablak nyitva van.",
"helpTabPrioritiesBody": "A fontos tennivalóknak fontos helyet kell kapniuk a listáján. Ennek eléréséhez egyszerűen tegyen egy „(A)”-t a tennivaló elejére. Nincs kötve az (A)-hoz, mivel A-tól Z-ig minden lehetséges. De csak A-tól C-ig lesz színes sáv a tennivaló mellett. Az összes többi prioritáshoz egy semleges szürke színű sáv kapcsolódik.",
"helpTabPrioritiesTitle": "Prioritás hozzáadása",
"helpTabRecurrencesBody1": "Ha azt szeretné, hogy egy tennivaló ismétlődjön, akkor meg kell adnia egy ismétlődési időközt a <strong>rec:</strong> attribútum használatával (például <strong>rec:d</strong> egy minden nap ismétlődő tennivalónál). A sleek felhasználói felülete vezérlőelemeket biztosít a rec: attribútum beállításához, vagy önmagának is szerkesztheti azt a todo szövegében. A lehetséges értékek a következők: <strong>d</strong> (naponta), <strong>b</strong> (minden munkanapon), <strong>w</strong> (hetente), <strong>m</strong> (havonta), <strong>y</strong> (évente). Más időközt is megadhat, például <strong>rec:3m</strong> a minden 3. hónapban történő ismétlődéshez. <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/wiki/Recurring-todos-(rec:)\" target=\"_blank\">Tudjon meg többet a sleekben lévő ismétlődésekről</a>.",
"helpTabRecurrencesTitle1": "Ismétlődések hozzáadása",
......@@ -181,5 +181,9 @@
"fileTabsHeadline": "Lapok",
"hint_priority": "A feladatok prioritása <code>(A...Z)</code>",
"hint_contexts": "A @ szimbólum <code>@contexts</code>-t ad a feladatokhoz",
"hint_projects": "A <code>+projektek</code> a + szimbólum használatával kerülnek hozzáadásra"
"hint_projects": "A <code>+projektek</code> a + szimbólum használatával kerülnek hozzáadásra",
"getPageTitlesHeadline": "Cserélje ki a hivatkozásokat",
"getPageTitlesBody": "A linkeket a rendszer észleli, és a megfelelő webhelycímekkel helyettesíti.",
"caseSensitiveHeadline": "Keresés a kis- és nagybetűk között",
"caseSensitiveBody": "A keresési lekérdezéseket a rendszer megkülönbözteti a kis- és nagybetűktől."
}
......@@ -72,7 +72,7 @@
"helpTabKeyboardTR25TD1": "Modificare",
"helpTabKeyboardTR26TD1": "Contrassegna come completo",
"helpTabKeyboardTR27TD1": "Contesto aperto",
"helpTabPrioritiesBody": "Le cose importanti devono avere un posto importante nella tua lista. Basta aggiungere un \"(A)\" all'inizio del todo per raggiungere questo obiettivo. Non sei vincolato a (A) poiché tutto dalla A alla Z è possibile. Ma solo da A a C avrà una barra colorata accanto alla cosa da fare. Tutte le altre priorità hanno una barra di colore grigio neutro attaccata. Per assegnare una priorità utilizzando una scorciatoia da tastiera, premi Alt + dalla A alla Z mentre la finestra di aggiunta/modifica è aperta",
"helpTabPrioritiesBody": "Le cose importanti devono avere un posto importante nella tua lista. Basta aggiungere un \"(A)\" all'inizio del todo per raggiungere questo obiettivo. Non sei vincolato a (A) poiché tutto dalla A alla Z è possibile. Ma solo da A a C avrà una barra colorata accanto alla cosa da fare. Tutte le altre priorità hanno una barra di colore grigio neutro attaccata.",
"helpTabPrioritiesTitle": "Aggiunta di una priorità",
"helpTabRecurrencesBody1": "Se vuoi che una cosa da fare si ripeta, devi specificare un intervallo di ricorrenza utilizzando l'attributo <strong>rec:</strong> (ad esempio <strong>rec:d</strong> per una cosa da fare che ricorre ogni giorno). L'interfaccia utente sleek fornisce controlli per impostare l'attributo rec: per te, oppure puoi modificarlo tu stesso nel testo del todo. I valori possibili sono <strong>d</strong> (giornaliero), <strong>b</strong> (ogni giorno lavorativo), <strong>w</strong> (settimanale), <strong>m</strong> ( mensile), <strong>a</strong> (annualmente). Puoi anche specificare un intervallo diverso, ad esempio <strong>rec:3m</strong> da ripetere ogni 3° mese. <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/wiki/Recurring-todos-(rec:)\" target=\"_blank\">Ulteriori informazioni sulle ricorrenze in sleek</a> .",
"helpTabRecurrencesTitle1": "Aggiunta di ricorrenze",
......@@ -180,5 +180,9 @@
"fileTabsHeadline": "Schede",
"hint_priority": "Le cose da fare hanno la priorità con <code>(A...Z)</code>",
"hint_contexts": "Il simbolo @ aggiunge <code>@contexts</code> alle cose da fare",
"hint_projects": "<code>+progetti</code> vengono aggiunti usando il simbolo +"
"hint_projects": "<code>+progetti</code> vengono aggiunti usando il simbolo +",
"getPageTitlesHeadline": "Sostituisci i link",
"getPageTitlesBody": "I collegamenti verranno rilevati e sostituiti con i titoli dei siti Web corrispondenti.",
"caseSensitiveHeadline": "Ricerca con distinzione tra maiuscole e minuscole",
"caseSensitiveBody": "Le query di ricerca verranno interpretate con distinzione tra maiuscole e minuscole."
}
......@@ -72,7 +72,7 @@
"helpTabKeyboardTR25TD1": "編集",
"helpTabKeyboardTR26TD1": "完了としてマーク",
"helpTabKeyboardTR27TD1": "オープンコンテキスト",
"helpTabPrioritiesBody": "重要タスクをリストの見やすい場所に置きましょう. タスク先頭 \"(A)\" を記載することだけでできる. (A) 以外AからZが利用でいるが, AからCは特定色が設定されている. ほか優先度はグレー色となり. キーボードで優先度を設定する際に新規・編集ウインドウでAlt+A〜Zを使ってください. ",
"helpTabPrioritiesBody": "重要タスクをリストの見やすい場所に置きましょう. タスク先頭 \"(A)\" を記載することだけでできる. (A) 以外AからZが利用でいるが, AからCは特定色が設定されている.",
"helpTabPrioritiesTitle": "優先度を追加",
"helpTabRecurrencesBody1": "タスクを繰り返しに設定するには, <strong>rec:</strong> タグを使う(例えば, <strong>rec:d</strong> で毎日繰り返しするタスクを作成. sleek UIでは rec: 属性を作成することができる. テキストで編集することも可能. 設定可能の値は<strong>d</strong> (毎日), <strong>b</strong> (毎営業日), <strong>w</strong> (毎週), <strong>m</strong> (毎月), <strong>y</strong> (毎年). ほかの設定値は <strong>rec:3m</strong> 3ヶ月一度設定することが可能. <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/wiki/Recurring-todos-(rec:)\" target=\"_blank\">詳細</a>.",
"helpTabRecurrencesTitle1": "繰り返しを追加",
......@@ -181,5 +181,9 @@
"fileTabsHeadline": "タブ",
"hint_priority": "Todoは<code>(A...Z)</code>で優先されます",
"hint_contexts": "@記号は、todosに<code> @contexts</code>を追加します",
"hint_projects": "<code> + projects </code>は、+記号を使用して追加されます"
"hint_projects": "<code> + projects </code>は、+記号を使用して追加されます",
"getPageTitlesHeadline": "リンクを置き換える",
"getPageTitlesBody": "リンクが検出され、対応する Web サイトのタイトルに置き換えられます。",
"caseSensitiveHeadline": "大文字と小文字を区別する検索",
"caseSensitiveBody": "検索クエリは大文字と小文字を区別して解釈されます。"
}
......@@ -71,7 +71,7 @@
"helpTabKeyboardTR25TD1": "Edytować",
"helpTabKeyboardTR26TD1": "Oznacz jako zakończone",
"helpTabKeyboardTR27TD1": "Otwórz kontekst",
"helpTabPrioritiesBody": "Ważne zadania muszą mieć ważne miejsce na twojej liście. Aby to osiągnąć, wystarczy dodać \"(A)\" na początku zadania. Nie jesteś ograniczony do (A), ponieważ możesz korzystać z wszystkich liter od A do Z. Ale tylko od A do C będą miały kolorowy pasek obok zadania. Wszystkie inne priorytety mają dołączony pasek w neutralnym szarym kolorze. Aby przypisać priorytet za pomocą skrótu klawiaturowego, naciśnij Alt + A do Z, gdy okno dodawania/edycji zadania jest otwarte.",
"helpTabPrioritiesBody": "Ważne zadania muszą mieć ważne miejsce na twojej liście. Aby to osiągnąć, wystarczy dodać \"(A)\" na początku zadania. Nie jesteś ograniczony do (A), ponieważ możesz korzystać z wszystkich liter od A do Z. Ale tylko od A do C będą miały kolorowy pasek obok zadania. Wszystkie inne priorytety mają dołączony pasek w neutralnym szarym kolorze.",
"helpTabPrioritiesTitle": "Dodawanie priorytetu",
"helpTabRecurrencesBody1": "Jeśli chcesz, aby zadanie automatycznie się powtarzało, musisz określić interwał powtarzania za pomocą atrybutu <strong>rec:</strong> (na przykład <strong>rec:d</strong> dla zadania, które powtarza się codziennie). W interfejsie użytkownika sleek istnieje przycisk do wygodnego ustawienia atrybutu rec:, ale możesz też samodzielnie edytować go w tekście zadania. Możliwe wartości to <strong>d</strong> (codziennie), <strong>b</strong> (w każdy dzień roboczy), <strong>w</strong> (co tydzień), <strong>m</strong> (co miesiąc), <strong>y</strong> (co rok). Możesz również określić inny interwał, np. <strong>rec:3m</strong>, by zadanie powtarzało się co 3 miesiące. <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/wiki/Recurring-todos-(rec:)\" target=\"_blank\">Dowiedz się więcej na temat powtarzających się zadań w sleeku</a>.",
"helpTabRecurrencesTitle1": "Dodawanie zadań powtarzających się",
......@@ -181,5 +181,9 @@
"fileTabsHeadline": "Karty",
"hint_priority": "Zadania są traktowane priorytetowo za pomocą <code>(A...Z)</code>",
"hint_contexts": "Symbol @ dodaje <code>@contexts</code> do listy zadań",
"hint_projects": "<code>+projekty</code> są dodawane za pomocą symbolu +"
"hint_projects": "<code>+projekty</code> są dodawane za pomocą symbolu +",
"getPageTitlesHeadline": "Zastąp linki",
"getPageTitlesBody": "Linki zostaną wykryte i zastąpione odpowiednimi tytułami stron internetowych.",
"caseSensitiveHeadline": "Wyszukiwanie z uwzględnieniem wielkości liter",
"caseSensitiveBody": "Wyszukiwane hasła będą interpretowane z uwzględnieniem wielkości liter."
}
......@@ -72,7 +72,7 @@
"helpTabKeyboardTR25TD1": "Editar",
"helpTabKeyboardTR26TD1": "Marcar como concluído",
"helpTabKeyboardTR27TD1": "Abrir contexto",
"helpTabPrioritiesBody": "Todos importantes precisam ter um lugar importante em sua lista. Basta anexar um \"(A)\" no início do todo para fazer isso. Você não está vinculado a (A), pois tudo de A a Z é possível. Mas apenas A a C terá uma barra colorida ao lado do todo. Todas as outras prioridades têm uma barra de cor cinza neutra anexada. Para atribuir uma prioridade usando um atalho de teclado, pressione Alt + A a Z enquanto a janela adicionar/editar estiver aberta",
"helpTabPrioritiesBody": "Todos importantes precisam ter um lugar importante em sua lista. Basta anexar um \"(A)\" no início do todo para fazer isso. Você não está vinculado a (A), pois tudo de A a Z é possível. Mas apenas A a C terá uma barra colorida ao lado do todo. Todas as outras prioridades têm uma barra de cor cinza neutra anexada.",
"helpTabPrioritiesTitle": "Adicionando uma prioridade",
"helpTabRecurrencesBody1": "Se você quiser que uma tarefa se repita, você precisa especificar um intervalo de recorrência usando o atributo <strong>rec:</strong> (por exemplo <strong>rec: d</strong> para uma tarefa que ocorre todos os dias). A interface de usuário elegante fornece controles para definir o atributo rec: para você, ou você mesmo pode editá-lo no texto da tarefa. Os valores possíveis são <strong>d</strong> (diário), <strong>b</strong> (cada dia útil), <strong>w</strong> (semanal), <strong>m</strong> ( mensalmente), <strong>y</strong> (anualmente). Você também pode especificar um intervalo diferente, por exemplo, <strong>rec: 3m</strong> para repetir a cada três meses. <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/wiki/Recurring-todos-(rec:)\" target=\"_blank\">Saiba mais sobre recorrências no elegante</a>.",
"helpTabRecurrencesTitle1": "Adicionando recorrências",
......@@ -182,5 +182,9 @@
"fileTabsHeadline": "Abas",
"hint_priority": "Todos são priorizados com <code>(A...Z)</code>",
"hint_contexts": "O símbolo @ adiciona <code>@contexts</code> a todos",
"hint_projects": "<code>+projetos</code> são adicionados usando o símbolo +"
"hint_projects": "<code>+projetos</code> são adicionados usando o símbolo +",
"getPageTitlesHeadline": "Substituir links",
"getPageTitlesBody": "Os links serão detectados e substituídos pelos títulos dos sites correspondentes.",
"caseSensitiveHeadline": "Pesquisa sensível a maiúsculas e minúsculas",
"caseSensitiveBody": "As consultas de pesquisa serão interpretadas com distinção entre maiúsculas e minúsculas."
}
......@@ -71,7 +71,7 @@
"helpTabKeyboardTR25TD1": "Редактировать",
"helpTabKeyboardTR26TD1": "Отметить Выполнено",
"helpTabKeyboardTR27TD1": "Открыть контекст",
"helpTabPrioritiesBody": "Важные задачи должны быть в начале списка. Напишите \"(A)\" в начале текста задачи, чтобы достичь этого. Кроме \"(A\") можно использовать все буквы от A до Z. Однако только A, B и C будут выделены цветом. Все остальные приоритеты будут иметь нейтральную серую пометку. Для установки приоритетов горячими клавишами, нажмите Alt + A до Z в окне добавления/редактирования задачи",
"helpTabPrioritiesBody": "Важные задачи должны быть в начале списка. Напишите \"(A)\" в начале текста задачи, чтобы достичь этого. Кроме \"(A\") можно использовать все буквы от A до Z. Однако только A, B и C будут выделены цветом. Все остальные приоритеты будут иметь нейтральную серую пометку.",
"helpTabPrioritiesTitle": "Добавление приоритета",
"helpTabRecurrencesBody1": "Если необходимо создать повторяющуюся задачу, укажите интервал повтороения, используя обозначение <strong>rec:</strong> (например, <strong>rec:d</strong> для того, чтобы повторять задачу ежедневно). Интерфейс sleek дает возможность установить атрибут rec: для задачи или можно сделать это, редактируя ее описание. Поддерживаются следующие значения <strong>d</strong> ежедневно, <strong>b</strong> по рабочим дням, <strong>w</strong> еженедельно, <strong>m</strong> ежемесячно, <strong>y</strong> ежегодно. Можно также установить иной интервал, например, <strong>rec:3m</strong> для повтора с интервалом в 3 месяца. <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/wiki/Recurring-todos-(rec:)\" target=\"_blank\">Тут более подробная информация</a>.",
"helpTabRecurrencesTitle1": "Добавление повторов",
......@@ -180,5 +180,9 @@
"fileTabsHeadline": "Ярлыки",
"hint_priority": "Задачи отсортированы по приоритету <code>(A...Z)</code>",
"hint_contexts": "Символ @ добавляет <code>@контекст</code> к задаче",
"hint_projects": "<code>+проект</code> добавляется символом + (плюс)"
"hint_projects": "<code>+проект</code> добавляется символом + (плюс)",
"getPageTitlesHeadline": "Заменить ссылки",
"getPageTitlesBody": "Ссылки будут обнаружены и заменены соответствующими названиями веб-сайтов.",
"caseSensitiveHeadline": "Поиск с учетом регистра",
"caseSensitiveBody": "Поисковые запросы будут интерпретироваться с учетом регистра."
}
\ No newline at end of file
......@@ -72,7 +72,7 @@
"helpTabKeyboardTR25TD1": "Düzenlemek",
"helpTabKeyboardTR26TD1": "Tamamlandı olarak işaretle",
"helpTabKeyboardTR27TD1": "Açık bağlam",
"helpTabPrioritiesBody": "Önemli yapılacaklarınız listenizde önemli bir yerde olmalı. Basitçe yapılacağınızın başına \"(A)\" ekleyerek bunu sağlayabilirsiniz. Yalnızca (A) kullanmak zorunda değilsiniz A'dan Z'ye tüm harfleri kullanabilirsiniz. Ama yalnızca A'dan C'ye yapılacakların yanında renkli bir barı olacak. Kalan tüm önceliklere nötr gri bir bar eşlik edecek. Klavye kısayolu ile öncelik atamak için ekleme/düzenleme penceresi açıkken Alt + A-Z tuşlarına basabilirsiniz.",
"helpTabPrioritiesBody": "Önemli yapılacaklarınız listenizde önemli bir yerde olmalı. Basitçe yapılacağınızın başına \"(A)\" ekleyerek bunu sağlayabilirsiniz. Yalnızca (A) kullanmak zorunda değilsiniz A'dan Z'ye tüm harfleri kullanabilirsiniz. Ama yalnızca A'dan C'ye yapılacakların yanında renkli bir barı olacak. Kalan tüm önceliklere nötr gri bir bar eşlik edecek.",
"helpTabPrioritiesTitle": "Öncelik ekleme",
"helpTabRecurrencesBody1": "Eğer bir yapılacağın tekrar etmesini istiyorsanız <strong>rec:</strong> kullanarak bir sıklık belirtmeniz gerekir (örneğin: <strong>rec:d</strong> her gün tekrar eder). sleek arayüzü tekrarlama özeelliği eklemek için gerekli kontrolleri sağlar, ya da dilerseniz kendiniz yapılacağı düzenleyebilirsiniz. Kullanabileceğiniz değerler: <strong>d</strong> (günlük), <strong>b</strong> (her iş günü), <strong>w</strong> (haftalık), <strong>m</strong> (aylık), <strong>y</strong> (yıllık). Eğer isterseniz özel bir sıklık da belirleyebilirsiniz, örneğin: 3 ayda bir tekrarlaması için <strong>rec:3m</strong> kullanabilirsiniz. <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/wiki/Recurring-todos-(rec:)\" target=\"_blank\">sleek'te tekrarlayan olaylarla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız</a>.",
"helpTabRecurrencesTitle1": "Tekrarlı Olay Ekleme",
......@@ -180,5 +180,9 @@
"fileTabsHeadline": "Sekmeler",
"hint_priority": "Yapılacak işler <code>(A...Z)</code> ile önceliklendirilir",
"hint_contexts": "@ sembolü, todos'a <code>@contexts</code> ekler",
"hint_projects": "<code>+projeler</code>, + sembolü kullanılarak eklenir"
"hint_projects": "<code>+projeler</code>, + sembolü kullanılarak eklenir",
"getPageTitlesHeadline": "Bağlantıları değiştir",
"getPageTitlesBody": "Bağlantılar algılanacak ve ilgili web sitesi başlıklarıyla değiştirilecektir.",
"caseSensitiveHeadline": "Büyük/küçük harfe duyarlı arama",
"caseSensitiveBody": "Arama sorguları büyük/küçük harfe duyarlı olarak yorumlanacaktır."
}
......@@ -72,7 +72,7 @@
"helpTabKeyboardTR25TD1": "编辑",
"helpTabKeyboardTR26TD1": "标记为完成",
"helpTabKeyboardTR27TD1": "打开上下文",
"helpTabPrioritiesBody": "Important todos need to have an important spot on your list. Simply append a \"(A)\" at the beginning of the todo to achieve this. You're not bound to (A) as everything from A to Z is possible. But only A to C will have a colored bar next to the todo. All other priorities have a neutral grey colored bar attached. To assign a priority using a keyboard shortcut, press Alt + A to Z while the add/edit window is open",
"helpTabPrioritiesBody": "Important todos need to have an important spot on your list. Simply append a \"(A)\" at the beginning of the todo to achieve this. You're not bound to (A) as everything from A to Z is possible. But only A to C will have a colored bar next to the todo. All other priorities have a neutral grey colored bar attached.",
"helpTabPrioritiesTitle": "Adding a priority",
"helpTabRecurrencesBody1": "If you want a todo to repeat itself you need to specify a recurrence interval using the <strong>rec:</strong> (for example <strong>rec:d</strong> for a todo that recurs every day) attribute. The sleek user interface provides controls to set the rec: attribute for you, or you can edit it into the text of the todo yourself. Possible values are <strong>d</strong> (daily), <strong>b</strong> (each business day), <strong>w</strong> (weekly), <strong>m</strong> (monthly), <strong>y</strong> (anually). You can also specify a different interval, for example, <strong>rec:3m</strong> to repeat every 3rd month. <a href=\"https://github.com/ransome1/sleek/wiki/Recurring-todos-(rec:)\" target=\"_blank\">Learn more about recurrences in sleek</a>.",
"helpTabRecurrencesTitle1": "Adding recurrences",
......@@ -181,5 +181,9 @@
"fileTabsHeadline": "标签",
"hint_priority": "待办事项以 <code>(A...Z)</code> 为优先级",
"hint_contexts": "@ 符号将 <code>@contexts</code> 添加到 todos",
"hint_projects": "<code>+projects</code> 使用 + 符号添加"
"hint_projects": "<code>+projects</code> 使用 + 符号添加",
"getPageTitlesHeadline": "替换链接",
"getPageTitlesBody": "链接将被检测并替换为相应的网站标题。",
"caseSensitiveHeadline": "区分大小写的搜索",
"caseSensitiveBody": "搜索查询将被解释为区分大小写。"
}
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment